uïïun  104, 

mggyur

  2005

(Décembre  2005)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

mlmi vad twaddsnt tivimitin n usfld i tmkriäin n uzrf n tmazivt?

inni umi war itiææiä wawar

Sullit, tizemmar n umazigh  

Nek d Uzayku

Aghbal amqran

Asaqfar n wul inew

Ingha x lmexzen

Tucriwin

Tamesmunt n tudert

Asvka tafsut

Tufut

Aflla n ughulid

Français

Le MCA face aux États arabistes du Maghreb 

Mr Sallou était le moins assidu

Lettre à l'autre rive

Une ONG modèle

Communication de Mimoun Charqi

Où est la chaîne TVM amazighe?

Les effets destructeurs des tolba et de Abbas

Pas de pitié pour Saddam

Le CMA reçu par le président libyen

ABC Amazigh

Hammou Oulyazid

L'exclusion de tamazight continue

Iwaliwn ddernin  

Communiqué du réseau amazigh

Communiqué du militant Lihi

Bouzzit Sana au département d'état des USA

Association des enseignants de tamazight

Félicitations

Naissance d'Anazar

Tafawt

Naissance de Touert

العربية

متى ستنظم جلسات الاستماع إلى انتهاكات حقوق الأمازيغية

من مفارقات السخافات الأمازيغوفوبية

برنامج تيفاوين بين التهريج والنكوص

حول التكاسل الأمازيغي

عباس الفاسي وعبد الحفيظ الرفاعي

ردا على عبد الحفيظ الرفاعي  

تمحيص في التاريخ الأسود للحركة الوطنية

الحنين إلى الظهير البربري  

الملك محمد السادس يقول إن المغرب بلد عربي

تنمية الأمازيغية بليركام بين التمني والاستمناء

العلمانية في المغرب المعاصر  

نبش في الميتافيزيقيا الأمازيغية

بيان ضد العنصرية

المرأة الأمازيغية الصحراوية  

بلاغ آيت مراو

رسائل إلى الجهات المسؤولة

بيان تجمع ليبيا إيمال

المخزن وسوس

مسرحية تيسيث

بيان الحركة الأمازيغية بالجامعة

النضال الأمازيغي بالجامعة

التجربة الطلابية بالجامعة

حي إيكونان ينتفض

قافلة تيفيناغ    

تدريس اللغة الأمازيغية ببلباو

مكتب جديد لجمعية أسيد

 

Sullit, tizemmar n umazigh
Yura t: Oebdel muttvalib zizawi (tasdawit n ujda)

Ilul d Musa mustafa, i twasnen s isem n Sullit, di ajdir asuggûs n 1970. iddar ict n tudart teqseh attvas, ighra 2 n iseggusa wapa deg ugherbaz, minzi temsara s ict n “lakcida” wa t tejji ad isala tighuri. Temzvi n sullit ira d ayes attvas n imxumbar, minzi “spitarat” di lhusima walu, aqqayen di arbat wapa. D manaya i t ijjin war itsili tighuri nnes, minzi war izemmar ad yuyar x idvaren nnes.
Amsagar n sullit ak “lmusiqa” issenta zi temzvi nnes, minzi ira walu min gha yegg. Amezwaru irmed di lgambri n uqedduh n zzit n ttumubinat, amecnaw lunes matub, d wattvas n inazuren deg akud nni, minzi ira oad walu “guitara”. Manaya zi 1981 ar 1984. Cway, cway, sullit yufa ixef nnes deg iyyar a, minzi “lmusiqa” tkessiya s repmum n tudart nnes. Ra d imuddukar nnes tawzen t mahend ad yuyar di ubrid a, wa itbeddi.
Di asuggûs n 1985, ihada sullit di twara tamezwarut “guitara”, n umedduker nnes muhamed acepbar, ira iwyas t id baba s zi pullanda.
Zi ssenni yebda sullit iteg llgha n tasedvma n twatun, irizam. Ruhen ussan usin d, isra sullit i idir, lwalid mimun, uca yuss d kides llgha nsen, zi ssenni issenta itxarrvas, yarezzu ad yegg am nitni.
Ar ijjen was yuyas d ijjen n umedduker nnes, ijjen n udellis n uremmud n “guitara”. Cway, cway, igga sullit ighennijen nnes imezwura aked tasedvma n tidghin, tasedvma ya teddar zi 1990 ar 1993.
Reghnuj nnes imezwura: yemma a yemma, yedjis n idurar… Awaren yura ten oali obdessalami. Sullit d imeddukar nnes n tidghin, ggin tizemmar d ttisebhanin, ssufghen d ict n tesfift jar asen wapa, war dji di “studio”. Amsagar nsen amezwaru aked iwdan, di 1992 di “colegio” n tutlayt taseppanyut di lhusima, ira yedja d ijjen umsagar imghar, minzi imezdagh ffuden aghennij amazigh. Maca imxumbar n tudart war tejjan hed imun, temsebdva tidghin di 1993. Zi ssenni iqqim sullit wehdes, itawi itarra aked ixef nnes, ma ad ibedd, nigh upu?. mammec gha yeg mahend war itbeddi ca?.
Ar wami d ijjen was, issemsagar malek lwesghiri sullit aked azrawi ameqran hasan badic ira itarin teqessisin, i wnazvur igha iqqimen iddar i rebda di urawen imazighen: oabd ssalam acepbar. Hasan badic issargha s tifawin i sullit mahend war itbeddi ca. Ruhen ussan usin d, yufa sullit ixef nnes war izemmar ca ad iqqim itghennaj wehdes wapa, itxessva ca n ijjen ad t yawz. Arami d 1997 imsagar aked saoid lghuc, uca qqimen tghennajen marra, ggin tawiza jar asen, carcen di attvas n imsagaren n tmazight: aked timesmunin, di lhusima, tvanja, arbat, figuig, nadur…
Ur ntettu ca amussu adelsan amazigh di tasedwit n ujda, “tabrat tameqrant, ufigh din ijjen ughnas imghar, uca yudfa yi umnus mahend war semhegh ca”, mammec yenna sullit. Mbra ma nettu acrac di tasedwit n tvanja, meknas…
Tudart n sullit aked ughennij amazigh, dayes attvas n izemulen (les cicatrices), minzi tizemmar d tiqudvadvin attvas, tittvawin zzvarrent, ifassen war tiwdven: “guitarat” walu, nigh waxxa djant ntaf itent war dji ar din. Maca sullit war iteqnidv ca, mammec iqqar rebda: tizemmar, tizemmar.
Tiqessisin itghennaj ssawarent x tamagit tamazight, x tafgant, x imxumbar n tudart umazigh…
Umat negh sullit, waxxa ghars attvas n ighennijen, maca oad war yessufegh tasfift, minzi oad nessawar x imxumbar i yteddar anazvur, i yarezzun ad ssiwdven tabrat tameqrant n ughennij amazigh amezdag. Ntaf inni i twasemman s “lmuntijin”, war ticcen afus i ynazvuren, arezzun tinoacin wapa, arezzun “ttesjil” n deghya deghya. War tqisen llgha amazigh yeqquren, i itegg sullit, d wattvas n inazvuren nnedvni.
sullit d imeddukar nnes sseodun ca n ussan dimarzagen attvas minzi attvas n twaratin ira itazzer xafsen “rmexzen”, i wi izemmaren ad izvar imezdagh n lhusima munen di barra, teggen llgha amazigh jar asen.
Di 2001, sullit d saoid carcen di “festival” n lhusima, issiwer saoid x ayetmat negh imazighen immuuten di tafsut tabarkant di leqbayel, “rmexzen” yugi manayenni. Tiwecca, ak tufut, usin d ca n iwdan, isin sullit ghar “la prefecture”, nnan as: “ma war kenniw qqidden imazighen n lmaghrib truhem ar dzayer”?!. Waxxa tugha din iwdan nnedvni ssiwren x falastvin, qa war d asen yenni hed mayemmi??!!. Zi senni nnan as “ruh xa d ac yawedv rexbar”. Rexbar netta: 2 n iseggusa war ycarc sullit d saoid di “festival” n lhussima. ura d tasghart n sullit ira i das tticen s minzi war izemmar ad yuyar, bbyen tt xas rexxu.
Waxxa amenni sullit iqqar awem: “nec ddem inu ad iqqim d amazigh”.
Itghima manaya i wrigh d araghi yarzvem, mahend ad noawen sullit ad yessufegh tasfift nnes. Mahend ad ssnen iwdan tudart i yteddaren inazvuren i yugin ad izzenzen ixef nsen.
*****
Cway n tiqessisin n hasan badic:
Oaedm ayi mux temsar
Oawdem ayi mux temsar
X yemmas n umazigh
Ira tedja ttarit d wur
War xas tesrigh
Ad arigh x tmazight
Am baba ameqran
X yirem a wesrix
X idurar i yuoran
Zzages igha ghenjegh
Zzages igha yarigh
A yemma s n umazigh
Isem nnem ad t inigh
Isem nnem ad as oawdegh
A yamasinisa yemma k
Mechar i tfah
X wegraw a ida negga
Di rwesvt n remrah
Masin netta yenna
Tamazgha n imazighen.
Tazvurt nnegh
Tazvurt nnegh tazvurt nnegh
Tmazight d awar d ires nnegh
Mara nenna tazvurt nnegh
Init oawdas tusid xanegh
Nec d amazigh igha qqimegh
S taysa nnegh a ttimesna nnegh
Nec d amazigh igha qqimegh
D ameqran igha dvfaregh
Nec d amazigh igha qqimegh
S taysa nnegh ttimesna nnegh
Nec d amazigh igha qqimegh
Xsenn anegh nigh carpen anegh
Nec d mazigh igha qqimegh
S taysa nnegh d timesna nnegh
Nec d arifi igha beddegh
Mulay muhend igha dvfaregh
Tafunast nnegh tennuri
Ighzvar issen ug itawi
Ifeghrawen temheyyaren
A tmijjawin a ttittvawin
Nec d amazigh igha qqimegh
X sennanegh nigh carpen anegh.
******
Taqessist x unazvur oabessram acepbar
A yemma sqar wir tru ci
oabessram yeddar
axmi war yemmut ci
ag igeddim nni yeqqim
imsafadv qao war yemserqi
tudrin n tenddint nnegh
sghuyyunt xafes s uraqi
gg ijjen n djiret iqdeo rayas
tuzegh tudart xas s inefqas
imun ak tasmudi n ayt mas
min xsen yiri qa temsar as
A yemma sqar wir tru ci
oabesssram yeddar
axmi war yemmut ci
guitara nnes reghnuj ines
teonan i ymazighen ci
ira d amezvyan yurid d ahudri
itghennaj x umezwaru nni
itghennaj x tirawt nnegh
itghennaj x tarzugi
tarzugi nni n uriri
A yemma sqar wir tru ci
oabessram yeddar
axmi war yemmut ci
tagharrabut iwyen t ighezvran
min d ayes ccint iserman
oabdessram yeddar axmi war yemmut ci
reghnuj ines teonan i ymazighen ci
a yemma sqar wir tru ci
nteqnunnuy da war nedji gi ci.

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.