uïïun  121, 

smyur 2957

  (Mai  2007)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tayri i inqqn

i mas anbdad n uvmis

asinag d uskkil tifinav

Timssmunin d inmuggarn

Alldjig

Baba ynu

Timdyazin i wazzan amazigh

Tamazgha n umazigh

Tamazight inu

Zligh abrid

Français

Pour un enseignement laïque

L'allégresse qui a fait pleurer

Ahidous n iqbliyn

Patrimoine historique en danger

Aswadv yebbuybhen

Intervention de L.Belkacem au forum du Rif

Mallal expose

Communiqué du collectif azyku

العربية

ومن حب العروبة ما قتل وفجّر

قراءة الجريدة في المرحاض

كيف تصبح وليا في خمسة أيام

هذيان فخامة الرئيس

بين التغريب والاستعراب

منع الأسماء الأمازيغية

حملة "الأسبوع" ضد الأمازيغ

الأمازيغية والانتخابات بالمغرب

الحماية القانونية للأعراف الأمازيغية

رواية إجيكن ن تيدي لأكونتض

مولاي محند والحركة الريفية

الهوية الأمازيغية للصحراء المربية تاريخيا

المقاوم المدني الاخصاصي

الفكر والسياسي يحتضر

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

تاريخنا

بلاغ سعيد باجي

رسالة مفتوحة من أزطّا

بيان تنسيقية آيت غيغوش  

 

Asvwadv yebuyebhen: La quête de l’identité au bout de l’errance

Par: Abdelmottaleb ZIZAOUI (Chercheur -Oujda-)

«Nous voulons habiter notre nom
Vivre ou mourir sur notre terre mère
Nous ne voulons pas d’une patrie marâtre
Et des riches reliefs de ses festins
Nous voulons la patrie de nos pères
La mélodie de nos songes et de nos chants
Sur nos berceaux et sur nos tombes
Nous ne voulons plus errer en exil

Dans le présent sans mémoire et sans avenir»

Jean AMROUCHE

* Introduction:

Asvwadv yebuyebhen! (Le regard enroué), est le titre du recueil de nouvelles de l’auteur polyvalent Saïd BELGHARBI(1), imprimé à Trifagraph, Berkane 2006, 89 p.

Après les six œuvres précédents(2):

-Bouzian MOUSSAOUI, rhemret tameqrant. Izaouran, Amsterdam 1994. 68 p.

-Mimoun EL-WALID, tifadjas. Stichting Apuleius, Utrecht 1996. 85 p.

- Mustapha AYNED, rehriq n tiri. Izaouran, Amsterdam 1996. 88 p.

-Aïcha BOUSNINA, tiqsvisvin n Arrif inu. Maroc. 16 p.

-Mohamed CHACHA, ajdvidv umi itweg celwaw. Izaouran, Amsterdam.

-Mohamed BOUZAGGOU, ifri n Ouna. Trifagraph, Berkane 2006, 64 p.

Après ces six recueils de nouvelles naît ce septième ouvrage qui fleure dans le champ de la littérature amazighe, en Tamazgha généralement, et particulièrement au Rif.

Dans l’article suivant, on va essayer de déguster cette admirable œuvre littéraire.

* Aperçu sur «Asvwadv yebuyebhen! «

Ce recueil contient vingt cinq nouvelles, quant aux thèmes traités, ils sont variées: l’amour, la femme, la liberté, l’identité, la terre…

Autrement dit, les textes de Saïd sont un miroir qui nous reflète ses différentes sensations et ses réflexions. En effet, ce reflet est exprimé dans une langue sculpturale où l’auteur sélectionne bien ses mots et tisse bien ses phrases, dans un style où on ressent une sincérité d’écriture et de généreux sentiments, que l’écrivain partage avec nous son univers intérieur.

Cet ouvrage débute par une nouvelle intitulée: Ra d tihjajjatin cemdvent (même les papillons sont brûlés), où on voyage avec l’auteur dans le monde de la grand-mère entourée par ces petits-fils qui veulent qu’elle leur raconte une de ses belles histoires:

«Rxezrat nsen tugi ad tekkes zeg wudem n henna tsen, axmi d as teggen roar ameqran zi d asen d gha d tessefsi cway zi twafitin n yiwaren nnes, maca nettat txemer deg usqar nni itwaran igharres abarru n tfeqqao gha war yedji webrid ghar usufegh» (p.10).

A travers l’œuvre de Saïd BELGHARBI on découvre un tourbillon de sensations qui nous mènent dans des univers de charme et d’amour infini. Cet amour est divulgué dans un style agréable:

«Yenna s: Byes ayi d txadent di treddet nnem, sunnedv-ayi mermi mma texsed. Nigh egg-ayi d ismegh d imxennec ghar idaren nnem ofes xafi mermi mma texsed, nec nnem tacigh war ttursegh walu deg ixf nnem.

Tenna-s: Ayyaw!! X tazyudvi d issazzar wawar nnec, isruba tiseghnas x tqecwin n idurar, isemoizza tacniwin deg uoeddis n tkessit, tacigh akid-s itucrured s tamment, maca oad yeqseh ughendef s tayri inu deg ifran n uweddar nnec!» (pp. 13-14).

On trouve aussi de belles images, comme celle où l’auteur compare le jeune homme qui admire la fille au faucon qui aspire dévorer les poussins:

«Yarsa ijjen rbaz x ticcewt n tsvefsvaft id ighemyen ghar tnebdat n taddart nsent, tittvawin tissiqent s tehraymect ghar ifidjusen nni di itiraren di tezrift. Tamcunt tewta deg fus nnes huma ad idvu rbaz nni ghar mani nneghnit (…)

umi tesvwedv mlih deg uceqquf nni n tisit tarwer zzays rxezrat ghar wudem n wemcum nni it id idvfaren idvennadv ghar reorasvi umi tehwa ad temjar nnaonao. Yenna-s wemcum: “ warda-yi-d ijjen ugheddu a tezvzvugh deg ur inu huma ad yeghmi d tibehhar n ulellec i yimar nnem» (pp. 54-55).

Le plus impressionnant dans cet ouvrage est le style poétique de l’auteur qu’on remarque dans plusieurs passages, surtout quand il s’agit de proférer l’amour infini à la femme/patrie/langue/identité… où on ressent un profond attachement d’écrire en Tamazight:

«Axmi cem tarigh tacigh djigh, nec ad ssarsegh reqrem zeg dvewdvan inu tacigh tmettigh, tacigh axmi d ayi teggid ca n tmegga zi cem texsegh anict uya, marra tifras nem itazzer gharsent uqemmum inu, min d ayem d aweddar itaf-it wur inu (…) tsunnet nni di ndvegh temzvi ynu s ifiran n tadvuft nnem izi t mmudegh, adexs nni zi mnuyegh zi iffan nnem izi t tdvegh, azvri nni zi cem ruuccegh zi timenqarin nnem izi t id hetcegh» (pp.56-57).

Saïd plonge son stylo dans un océan de béatitude où on trouve cette affection à son pays natal exprimée sous forme d’une lettre poétique:

«Daym i ccigh angur yegwin s taryazt nem, jjiwnegh daym ridam n tzvewdviwin yefzven s ucar nnem, jar igharfawen n tissar nnem iharyegh ineqqimen nnem. D mechar n ixeyyiqen n yiwyegh x yiri nnem» (p. 81).

L’auteur n’a pas oublié de rendre hommage à la femme Amazighe, qui a résisté a côté de l’homme pendant les guerres du Rif contre la colonisation Espagnole. Mais, au contraire, on aperçoit un silence total dans les manuels scolaires et dans l’Histoire officielle, qui ne comportent aucun éclairage sur cette époque tatouée dans la mémoire de la collectivité:

«… Tugha Trayetmas jar tisedjya n idurar, rebraqi dduquzen ghar uzedjif nnes, tessahrat s dqer n rmunet i tarbu x weorur nnes d reowetc i yemjahden izedghen deg zeghran n dcar, hettvan car n tamezgha huma war t icaren ihewwasen (…) Issiwerd ijjen umehdar yesseqsa-ten ijj useqsi tejjeo days tmessi:

- i mani tedja Trayetmas, mayemmi war arcimen tasmaqatc nnes jar tifray n idellisen nnegh…» (pp. 16-17).

Dans la quatrième nouvelle: Timessi yeccin aghrum nnes (le feu qui a mangé son pain), l’auteur divulgue l’image de la Rifaine dans ses tâches quotidiennes (la préparation du pain, la corvée de l’eau…):

«Tebyes iweghyur, tendar xafs tbarda, tegga xafs igharynen yisin tyuya n iqudah, truh gwar tezuzzar asvwadv nnes d tarzifin i tuffut n wass-a, tessawar aked izvenzvaren n tfuct s tdewdin nnes yughin d rwehran, tfetter s yires nnes i yzewghen s swac ca n izran n Ralla Buya d issefsayen izvenzvaren nni, wettvan d ruban x idurar, tuca akid-sen tudumend d rehmu iyard-iten yirem nnes i wmessuci n dcar. Tiwedv ghar tara temsedjam x tnuyam, ijjen weqduh tuyemit-id d aman ijjen nneghnit tuyemit id d imunas» (p. 19).

En plus, on trouve l’inspiration de l’écrivain de son milieu culturel où on découvre l’influence des chansons enfantines dans la nouvelle: Tamimunt x tzitunt (Tamimunt sur l’olivier). Tamimunt qui reflète la souffrance d’une fille qui a perdu sa virginité à cause d’un rameau d’olivier qui l’a écorché:

«Arami d ijjen was tused ghar yemma-s tucrur s idammen zi swadday nnes, yemma-s tghir-as d ca n umeysa it isxurgen di rexrawat (…) maca d ijjen ukeccud it isxarmen senni, uca tewdva yas tqendurt, tenneftek texmart nni zi tugha traja Tamimunt ad zzay-s tennuju s yiri nnes d azirar ghar muray nni d as yuran at tawi di tudart nnes.

Teqqim d tanecruft n idvennadv nnes, mermi mma tesra i ca n djwaru gharsven asqar n ujenna nigh i ca n wesvfedv n rmic isrugha timessi i yetran, ad tisi s usqenfed uca a tessendef i yezzimen izedghen ighezdisa n wur nnes zi mermi» (p.35).

Cette souffrance serait-elle celle de notre identité égratignée, mais qui continue à résister malgré les souffrances et les maux qu’elle subit toujours?

Derrière les lignes de cet œuvre, on devine un attachement sans limite à la liberté. Celle-ci, exprimée par des éléments appartenant au milieu local (l’épouvantail, l’âne). Dans le passage suivant, on remarque l’épouvantail qui aspire à la liberté et qui refuse de faire peur aux oiseaux:

«Arrimet inu eggin-tet s ighunam, rebda beddegh x ijjen udvar, twacarfegh war trihegh war d tisegh, temasar-ayi am anecruf umi nghin tirelli nnes (…)

Aolik mri ufigh ad irigh ura d nnec d ajdvidv ad dvwegh, ad ssarigh di ttasio n ujenna. Ad ghenjegh s trelli d agenfi i marra urawen ihercen s uqummart» (pp. 25-26).

Cette liberté est exprimée aussi par l’âne qui se plaint d’être un serviteur des gens qui le maltraitent. Pour cette raison, il a essayé de faire semblant d’être malade:

«Zeoma amenni i xsegh, arezzugh x tirelli ynu, ad uyaregh ad suhegh di refyafi, am nec am rmar nneghnit. War tghimigh d anecruf n svrimet d tabarda d igharynen beysen aorur inu ass x wennaghnit, zeg wendah n wesghar di tesvmedv n tyarziwin ghar tkessit n tracciwin n urum sadu iceooaren n tfuyin unebdu. Aorur inu yarrez s dqer n iqudah d iqubab, arnid xafs ioumad d ayi. Xzar i tiggaz d ayi arecmen deg yiri d zoenquq inu s wacam nsen. War dji min gha d eggegh s roacart n yewdan am yina, atarras ad issehrec ixf nnes, war d as qqaren rya ura d cca» (p. 32).

Au delà de cet ouvrage, on décèle le plongement d’un amour éternel pour la terre/mère/identité:

«Nec war zzaym sxigh, war zzaym tefghegh, ennan nigh war nnin, oad acewwaf inu yemmud aked izerman nnem, oad rekhur n tittvawin nnem yemxumbren deg wabriwen inu, oad ticri inu tennugh der suraf nnem, oad tacigh aked tighit n tawarin nnem axmi nni d tmurudent fsusent ghar imezzughen inu, oad tacigh aked waddud nnem axmi nni d ifessi d arubi jar ifassen inu am nda i tzvemmant tancucin n tehjijjatin x tefray n freyyu id isfarninen ghar wudem n tefsut» (p. 41).

Dans la septième nouvelle: Arrigh ac d timedwetc(3) (je t’ai rendu visite), on sens le vécu de l’auteur; son retour vers son village natal qui a subi beaucoup de changements. Aussi, on ressent la nostalgie de ses souvenirs inoubliables de l’enfance:

«Di remrah nnem iwdva-yi-d ijjen umettva ucigh ighmid ghars uxarresv inu yemxumbren aked ighedduten n umerru amarzag d isennanen n usekkum i yessun azzay nnem, ssun ura d iyyar n wur inu?.

Zi tburjet n temzvi ynu, twarigh din ixf inu itazzer x yejdvadv di reorasvi n Butyaris, itirar tazra n rehbes aked imezvyanen n dcar, ufigh din ixf inu itrabao x uyis n ughanim…» (pp. 28-29).

Il y aussi la nostalgie à la fameuse époque du Rif; sa fertilité où les rivières ne cessaient de couler d’eau, alors qu’aujourd’hui les sources sont sèches et les mamelles des vaches aussi:

«Jeddi itinit x ughi asemmam, mermi mma yesra i tfunast nni tesmuhrut ad zzays yarwer uxarres ghar ridaret i tinghi n tfunasin n zic, tugha yeggin am teydurin temsazzarent aked ucar. Aghi tugha tehmirent zzays tarawin am waman, idwer d macca n yitvan d imucwen, ra timgharin tugha iffan nsent uffent s ughi, iseyman oiffen tissi nnes, dewren tetvdven idvewdvan nsen manis war d iteffegh ughi» (p. 53).

Saïd a écrit aussi sur l’ogre (Buyrizazen), qui est un personnage inspiré des contes. Cet ogre qui fait peur aux habitants du village. Or, ces derniers vont s’unir pour le vaincre et ils vont réussir. Cette nouvelle est comme un appel de l’auteur destiné aux Imazighen, de mettre la main dans la main face aux énormes défis qui nous attendent.

Cet ogre vaincu, ne serait-t-il pas un symbole des ennemis de Tamazight?

«Umi d yarra isvidv nni aneghmis n raghaci nni eggin xafs tiyarraw di marra imucan n dcar, umi yessen d ttidet idvewdvan nsen munen ghar ijjen ufus zegga tugha mfaragen, eqqim yerbet deg yefri nnes, yezzudj war d iteffegh huma yufa tarwa n tmurt ikka xafsen yidvesv nni yudjghen» (p. 39).

L’immigration de l’auteur vers l’Europe est une errance au bout de laquelle il découvre une partie de lui-même, dont les douleurs de l’éloignement du pays sont bien présentes dans ses textes, a titre d’exemple: «Tabrat i d ayi idvesen d axeyyeq» (la lettre qui m’a attristé), où Saïd joue le rôle d’un père qui écrit une lettre pleine de sensations à sa fille, dont on sent qu’il est très lié à son identité. Il refuse d’oublier ses racines, il est entre le marteau de l’exil, et l’enclume de sa propre culture. Malgré cela il continue à résister et révèle son témoignage à sa fille:

«Yedji, egwdegh ad cem ttugh mara bedregh arudv n yires inu. Yemma-m a yedji tarra-yi zedjeo jar uxarresv zeg nufser zeg ixf inu d tghuni ghars d gharem. Teymyed d ayi tegrawla, tennehwer am wajjaj di djyari n tjrasin. uggigh ad uyraegh s idvaren nsen, ura ad xzaregh s mummu nsen, ura ad usugh s tusut nsen» (p. 45).

Comme je l’ai signalé auparavant, l’aspiration à la liberté (d’être nous mêmes), est présente dans ce recueil. Ici, le nouvelliste exprime cette attitude:

«Mara tudfed ghar iyennaren nnegh ad tafed awar nnegh icemmez d ays razv, nedjuzv ad nessiwer, nedjuzv ad nesfarnen, nedjuzv ad n uyar, nedjuzv ad nedjazv …» (p. 51).

L’auteur qui connaît bien les trésors de notre langue, en véritable archéologue, creuse, fouille, dépoussière awal amazigh dans un style poétique, comme dans la nouvelle: «taffa n imunas» (gerbier d’angoisse), qui relate l’amour du marin Rifain d’une femme européenne:

«tisefay n rebhar tmudjughent-id s ibehrar nsent izeyzawen yurmen s tesfifin n ukuffu acemrar ghar tmewwa n rbar, retxent ixf nsent aked yejdi d isvudvar uca ad yeskef yejdi kuffu nni s yires nnes azirar» (p) 58.

Le thème de l’immigration clandestine est aussi présent dans «Aseqsi yujaren ixef nnes», où un jeune homme s’interroge sur son destin amer:

«Itarh itased war t yisi ura d ijjen wemcan, yegwed wi gha d isseqsan ixfn nnes ijj useqsi yujar ixf tiddi nnes: «ma nec waha, nigh din abarru zzayi, umi qnent tewwura x ughembub nsen ?».

yuca aked useqsi nni yared xafs marra min d ays d azvwar. Ra d imezdagh d yemsebriden n tendint xzaren d ayes isin akides s uzidjez, iruh ad iweddar twangit nnes, twangit nni umi trehhef tarzugi s icudvadv nnes, umi tumes tghufit ihuras nnes, umi tejjedv taqsuhi s iseyna nnes» (p. 67).

Le nouvelliste n’a pas oublié de nous rappeler le destin des vrais résistants qui sont marginalisés sur leur propre patrie, cette patrie qu’ils ont défendue pour que nous vivions dans la liberté et la dignité:

«Cek snegh min teonid, cek d magwad, tugha cek akidi di remrah n wemcubbec, war teoqired umi tennifared deg ifri nni, tarewred zi raxart tugha xafnegh d ihekwan d rmaynat yeduqquzen d arhaj ghar idvaren nnegh, yak tezvrid taryast inu necc, eqqimegh d ighes di tmijja uhewwas war d mmutyegh ssenni ar ami farnegh Arrif nnegh zzays» (p. 74).

Aussi, trouvons-nous l’image de la mère qui a tant souffert pour élever ses enfants. Cette mère qui a travaillé beaucoup dans les maisons:

«Mechar d ixxamen i tebna, mechar d iyennaren i thennec, mechar n tudrin i tjeyyar, oad iqessisen arecmen di treghwin ufus nnes, mermi mma texzar daysen ssawaren-d ghars s ineghmisen tarzugi» (p.74).

Dans cette œuvre, on ressent une caractéristique légendaire d’écriture, comme dans la nouvelle: ighzar n tayri (la rivière de l’amour), qui raconte l’histoire de la rivière qui a kidnappé la mariée lors de sa première journée du mariage:

«tanfust n tayri, umi teffegh tasrit deg ass amezwaru n tmeghra nnes ad tessara ghar tma n yeghzar, isvwedv d ays d timexsa, nettat oad trehhef deg wazvri nnes, yudar ghars yenna-s s zpir nnes areqqagh: « wardigh-am aman inu d tazutc ad zzaysen tkehred i wattvawen nnem».

Umi tesra ghar wawar nnes minzi gha truc idmaren nnes d asexsi iwnexrio nni, d netta yeswizvzved s ufus n waman nnes, indeh-it ghars ghar uweddar n ihesyen nnes» (pp. 83-84).

Enfin, l’auteur a terminé son ouvrage par areqqas n ubedder (l’émissaire du changement), qui traite les élections parlementaires. Dans cette nouvelle on trouve l’ironie sur les candidats, qui sèment leurs promesses mensongères aux villageois. Cependant, ces derniers sont conscient de ces mensonges:

«S uxeyyeq izi yudef ghar taddart, yezvra ghars babas tifray nni deg ifessen, yenna-s: “ ndar xafk ixariqen nni, aqqa yinni d iwdan n tsertit d tefrant, war gharsen bu wudem, tbeddaren deg aoban d tefras nsen am tata, zi twarat ghar tenneghnit ad asen ad fetren icettihen nsen deg nedra n dcar uca ad uyaren s wawaren nsen yeqqarsven”» (p. 87).

* Conclusion:

En guise de conclusion, je pense que ce recueil mérite d’être lu, au moins pour encourager nos auteurs, afin qu’ils ne se taisent plus, pour que la lecture en Tamazight se répande dans notre société, pour que Tamazight vivra pour l’éternité, car ce n’est pas une question d’être ou ne pas être, mais au contraire, c’est une question d’être ou ne plus jamais être.

(Endnotes)

Notes:

1 - Saïd BELGHARBI est poète, romancier et nouvelliste. Il est natif en 1974 au village «Igharbiwen», dans la tribu Rifaine : «Ayt Saïd». Il a commencé ses premiers essais à écrire des poèmes depuis sa jeunesse, exactement à partir de 1994, les premières titres : Ayt Saïd, Tirelli… Après plusieurs lectures des nouvelles de différentes langues, il a commencé ses premiers essais à écrire des nouvelles en Tamazight, c’est comme cela qu’il s’est plongé entre la poésie et les nouvelles. Saïd est aussi un écrivain de plusieurs articles et textes littéraires en arabe.

Il a publié ses différents écrits dans les journaux nationaux : Tawiza, Tamazight, Agraw amazigh, Tasafut, Amadal amazigh… Il est ex-membre de l’association Ayt Saïd pour la culture et le développement et il réside actuellement en Espagne où il est membre de l’association Imazighen di Katalunya.

Il a un roman et un autre recueil de nouvelles, qui attendent les faisceaux de l’espoir pour voir le jour.

Pour plus d’information connecter : isuraf.jeeran.com/said

2 - Je parle ici juste des œuvres qui sont édités en parler rifain.

3 - Timedwetc : Première visite du mari aux beaux-parents, après le mariage, accompagné da sa femme et muni de présent.

Voir : Mohammed Serhoual, Dictionnaire tarifit-français. Thèse d’Etat ès lettres, option : Linguistique, université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, année universitaire 2001/2002, p. 70.


 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.