uïïun  126, 

Mrayur 2957

  (Octobre  2007)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

"amlullt" musïafa loalawi itååd s tmazivt

Tmazight jar amsar d tizemmar deg usinef d utlao

Iseqsan n tasekla n uhnjir amazigh di arrif

Aheyyana werhih!

Taycit....

Ndvfr tifawt

A tamurt

Français

Pourquoi les marocains n'ont pas voté?

Tiddar n izaine: une mémoire spoliée

Les lettres de Cyprien

Oui pour l'autonomie du Rif et de Souss

Ait-Atta entre l'oubli et la découverte

Un été amazigh à Dar-Elkabdani

Communiqué du CMA

L'assemblée générale de l'association Ayt Sid

العربية

تدريس الأمازيغية أو بترول تالسّينت

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ أحمد عصيد

"العالم العربي"

سؤال القصيدة الأمازيغية

المعمار التقليدي الأمازيغي

حوار مع الفنان الأمازيغي  أسمغور

الأمازيغية في برنامج الاتحاد الاشتراكي

التعدد اللغوي في الدستور البلجيكي

الحسين أرجدال يتعرض لاحتجاز تعسفي

محنة فنان أمازيغي

بيان تضامني للمركز الإعلامي الأمازيغي

تضامن العصبة الأمازيغية

مذكرة احتجاج بخصوص المعتقلين الأمازيغيين

تكريم أمينة بن الشيخ

تأسيس المركز الإعلامي الأمازغي

بلاغ جمعية أوسمان

 

Tamazight jar: amsar d tizemmar (tizubaå /tighariwin) deg usinef d utlao (aoraq / anig) d useqsi n tagumi (taneflit).

Yura t: Lyamani qessuh (ayt oabdella- lhusima)

Tadaft inu ajigh (sadu) uzwil d ages kuå n imsfran ixes ad nbed ghur sen ad nessen min xsen ad inin. mahend an kkes aretay d abenbek izmmar ad yemsaren i wen d yen ad igharen azwil n usentl a.

Imsfran ya d yina: Tamazight; Asinef; Atlao; Tagumi. Suya, nesrusa iseqsan ya:

-Min ixes ad tini u ad nini s: tamzight d usinef d uoraq d tagumi?

-Man aqqan jar tamazight d usinef d utlao d tagumi?

-Man amsar d tizemmar i ghur s gha tamazight di tasertit n usinef d uoraq d useqsi n tagumi?

1-Amsfra n tamazight:

Attvas issawalen u smjjilen tifirt (tawalt) ya am tamuli tedvfar i ca n timula nigh i ca isaffaghen amacnaw:tamghart tamazight; tusna tamazight...s‚ udrust mani i t ntaf d twasmijjel d asemqar wehdes.

Suya, ntaf blli tifirt ya tetwag u tetwasmijjel s sin n udmawen: d azwil / asemqar i tdvfar i ca nnedvni, u dazwil d azarugi / d ammugel; g udem ya wis sin ntaf amsfra ya ghar s anamek (sens) imghar u yiriw, issadaf ajigh as attvas n ighezdisen zi tudart u‚ atarras (ufeggan) d waydud di radas n tudart ura di rawgajn n umezruy. amya ntaf u neqqar blli Tamazight d awal (ires), d tadelsa, d tusna, d tameggit, d tugherma, d afeggan, d aydud, d car, d tarakalt, d tademsa, d tasertit, d tametti (societè), d izalen (valeurs), d uggus (héritage) imghar; Tamazight ur tlli bu tira wapa, ura d ires wapa, ura d izran wapa, amac qqaren u zaren ca n yewdan ixsen ad squddven tamukrist tamazight bac ad as fargen ad tvfen ad ays oyaren mahend ad nghen ad zzenzen.

2-Amsfra n usinef:

Asinef yusa d zi min yunfen, aqa x tama i cetv, ur ghur s bu raq ura tizemmar mahend ad yddar mamec ixes i tusna tamazight i twaqqar: ‘ isunaf- in ..’ zeoma min icetten; u yetwaqqar oawd: ‘ataras-in itwasinef, iqqim ad yssigh afus... ssinfent yunef yeggama ad isighi’; itwaqqar oawed: ‘tamurt-in tunef d twasinef’. U neqqar: nunnef = yuwegh.

wen iteggen asinef itili i har‚ nigh ghur-s tizemmar x hed d twaks as tizemmar; Asinef netta it as d d anelkem (tzaghart) n tawanekt/tanebadvt ig idvfaren ca usenfar n tasertit tadyulujit arendad n waydud nigh arendad ca n isunan d timnadvin zeg unamur.

Asinef netta zeg imsfran itmyagalen (contraire à) ag tagdut/tadimuqratit d tirlli. it msar usinef x mri ur tili tagumi, nigh tili ca n tagumi tumum (faible) zeg ca n tasertit tamawit (politique marginal ).

X mri nteg tadwart ar umezruy ntaf blli amsfra n usinef ghur s ict n tihawt (la prèsence) tmghar deg umezruy ura d yidva d umsar mani teddaren imazighen; u neta d ict n tumant (phènomène) tamedkat (stable) deg umezruy nsen.

Tumant ya tus d d anelkem i tisertitin n imesdurreyn i d iselken (conquèrient) u hewsen zermedv n afrika/ tamazgha, d tadyulujit nsen ig iqqimen‚ tddar ar rexu (Oad rux), u zzages d tudusi (force) min zi itwakkar‚ tamurt n timuzgha s imezdagh d wagra nnes.

Imsar x usinef a ij usiwggej imghar imazighen d tamazight, itwatewhen x idurar sjiwnen asen ra d fad, d tasmudvi, d rehfa, d taqubbanit‚, d uheggar…

Waxxa am nni‚ qqim tamazight tddar, u sdar ayt bab nnes di min izrin, arni x uya nufa imezdagh inamuren ggin afus deg afus zbanen u mastanen (v: défendre) x tamurt nsen s min ghur sen d tizemmar; ira qqaren as: ‘ad nssufegh amesdurrey ahewwas, huma‚ tudart nnegh ad tecna ad tesbeh ad tizidv'.Maca ur iffigh uhawwas awarni wami imtawa u yesmidag (coordnnè) ag inermaden ines deg «ixes liban».

Jar ufugh n uhewwas d wedwar nigh d ughimi n inermaden ines ad it waseggur ‘LMERRUK’ d marra TIMUZGHA saddu n tasertit n middn, min ra trajan imezdagh idwel d tinfas, marra iqqim deg raq nnes: fad, tallest, aheggar, righra, tmanayt ifqusen d imadunen, d tudrust u muzel, d usiwgej n yils d tusna d tameggit d wattvas inezgan d tiseqqar.

Arendad u surs ya, id yusin d anelkem n tasertit ig idvfar ‘RMEXZEN’ d ikabaren ines deg zzurfan d unabadv iggin Kkaren IMAZIGHEN mani ma di ARIF d ATLAS… s tagrawla deg sewggusa 1958 - 59; RMEXZEN d tarwa nnes ufin ufugh u surs ya di tasertit n weoraq d useoraq n imezdagh tarwa n tamazir‚ ar timura n midden, timura u segnu d idvefrawen amac iqqar azrawi mas: HMED SSADQI.

Toawaden qqaren imezdagh zeg yenni ira immuzulen di tazemmalt (armmée) n FRANKU blli RMEXZEN Deg sewggusa n:1961 - 62.. yarzu d x anegh s ubareh s ’remquddam’ zi redcur ar tidbilin (les administration), mani nufa ‘RQUYAD’ ssiteblen / smuttugen basaburtiya‚ d tawriq‚ mizi ad nni ar n-nezwa ar urubba i ra it ssaren (besoin) attvas inemmazulen (ixeddamen) huma ad ssili tademsa n-nes i pnunnin deg umenghi amedvlan wis sin.

Am ya, i qqar: Oabdella lbarudi, bawlu dimas, muhamed ahemjiq, mestafa aorab.. ‘aoraq idwel d aghezdis zi tasertit n rmexzen d imrayyan inebden lmeruk zi 1956 ar rexu, waxxa msewdan ibriden issufughen gha bara. u zda‚ ma nsighi deg igar ya, ixes ad nsen min ixesv ad yini ‘uoraq’?

3- amsfra u Oraq:

Aoraq nigh atlao nigh anig ixes ad yini: ’amuti zeg raq ar uraq; zeg raq n tazeddight ar wen nnidven itiri yuggej x tazeddight’.

Amuti ya it awi d ufugh d tikli d utewweh d utleo d ugaji; Aoraq itwassen ar marra ayduden n umadval, zeg ami tessenta tudart ufeggan, u netta tasghar‚ zi tiseqqar n-nes amux d yusa deg « bareh amedvlan n tiseqqar u feggan ». Maca, itghima ‘kur’ aydud mamec i gh-as ixezzar; axezzar ya itas d d anelkem n tawada deg ubrid n‚udar‚ ig idvfar.

Atlao ar imazighen ira ghur-s ict n tasmaqqatc ur dvehri. amya, ntaf gi zi ‰ blli a‚ aras ioarqen / it laoen ur ghur-es bu raq jar tawacult, jar imezdagh n dcar, jar tarwa n tamurt. Itghima netta xezzaren ghur-es ij u xezzar d aqudvadv; ira ntaf aoraq temzawaren u tmenghan zzay- es:’arah a ya menneoruq mri day-ek arbeh ili ur toarqdv ‘; u ntaf aoraq ira itmqudda ag arraz (multa) u nghi nigh ag arraz n takurmut (lhebs) act i gha tek tudart, amya ntaf imgharen imrayyan tezzurfan x wen i ad inghen wen n-idvni s uoraq; ssufughen‚ sseoraqen‚ zi taqbitc, zi tawacult, zi tamurt n n-es, zeg zewran i‚ iteqnen, ur it ghimi ghur-es bu aqqan ag aya.u qqaren toawaDen iwDan n zi‰, blli ca imezDagh n ARIF ila waxxa Deg ussan n trazi‚ mani ur tifen utci, n-tnin tghiman Di‚uDrin n-sen tagin x uoraq, waxxa aghimi ya aD as n-yawi iman/buhber n-sen.

Mara nedwel ar uggus n waydud ad naf aya xlli deg izran, di tinfas, deg macnawen, u oad tella tasmaqqatc ya ar wattvas imariren deg iggar n tasekla tamazight: deg usefru, deg ungal di tinfas tiqudadvin. maca waxxa am ya ntaf imazighen oarqen, ar wami it wanna x af sen blli d imenneoraq d imtlao. Tarzzuyt deg usentl ya‚ mmar anegh blli aoraq ya n bezzez, s uya neqqar manaya d aseoreq d azewwag ur ylli bu d aoraq.

4- amsfra n tagumi / tanflit (développement):

Attvas d isbaduten ig itwawcen i tagumi; ca ixezzar ghur es d ict n tamanit deg agra, ca issawar x tagumi tademsawit (dév – économique); ca issawar x tagumi n iwdan, ca issawar x tagumi n tadelsa d uggus, u ca issawar x tagumi n wazri yzzigen n twenndt nigh n tuzzumt (envirnement) …s uya‚ udef tagumi di ghubghub u tghima d aseqsi yuger.

Tagumi di tamtzight tawid u txes ad tini blli din tmghar, din‚ayni‚, din asgam, dages sin ighezdisen: aghezdis n ungawi (matèriel) d ughezdis n uniman d izalen n uggus.

Inna « JAVIER Perez de Cuellar »: « ‘tagumi ur yemmarsen x tadelsa d tiseqqar u feggan /u taras ur tlli tagumi, n- ttat d ict n tmanayt ur ghur-s bu wul’ yarni inna:’ tagumi tademsawit s imant n-nes ur telli ghir d ict n tmanayt taqudvat deg agud ».

Issadaf anegh awal a ar nexzar Di tagumi ig imsaren imazighen D tamzight. x mri n dewggel n xezzar n taf min it waggen Deg igar ya ur ghur-s bu waqqan qqao ag min inna mas:Pèrez de Cuellar Deg awal id newwi s nnej….

5- Tamazight jar amsar tizemmar:

min imsan d aya: tuqubbanit‚, tukarda n wagra illan sennej i tmur‚ d min illan deg duf n-nes, d min illan deg aman, arni ghur-s fad d raå d tudrust u muzel(faqecgher), d rehfa, d ‘righra’ , d tallest, d ifeqqisen, d imadunen, d usewgej n tawengint d yeres d tusna d tadelsa d wattvas inezgan. tamurt s izghent , tayemmat s nuryent,tawmat s feqsent s wdvant, aydud tudar‚ n-nes s farfant jjint irazzu x ixef n-nes deg udem n waman, mahend ad yawed amiden ad asen yezzenz‚idvi ad as tbedren s luru zda‚ ad as tgarwen ucnan d yerfan ad as thewsen ad as oawden azenzi di ‘ssuq’ n yitvan, zda‚ n tarwa i zzijizen di tmur‚ i sghemyen asennan s uraji usghar id as yejfen d taynit it yemmexsen deg agud n ticri d rayas d uknunnef d uwezwez n mummu d usaci udvuf n yeghsan, xlli d tufeggant temsegh s umenzi,‚zawa‚cca tagumi, alendadv ighembab n timessi d ixeyyeqen ixsen i tamur‚ anuri, s ubaru zzun d aynegh tiwgdi, armen anegh aqemmum s ufiru d usegni,n xezzar s‚itawin ur n-zemmar anini, ires n-negh ad as tinidv ibbi …d wa d asures it ddar tamazight di tamur‚ inebden weccanen, tudar‚ n-negh‚edwel d sawen, abar ar ye‚ran,‚u‚ra ar yitvan,mani llant tifraz d tighisin n tayemmat? mani llant‚izemmar d taryazt n tababat?i tiseqqar n tufeggant?

ccin-tent uccanen, jjin d ag sent gha yermawen, d isunaf d iseghder, d ufqaqqas is ftutsen .

i tamur‚ i nebden uccanen ibriden it awyen ar tudar‚ s uzir dwlen ssawggaden, ussan dwlen d iqudadven, d ibarkanen, iqemumen zziznen, gnun, ur ssiwilen,ur ssufughen awalen,awalen ifarzen,yezzigen, awalen ijehden, issawgaden amziwen, di tamur‚ izedghen uccanen,zdghent ra d uharen,ibawen ur ggimen, zeg sijji ughemmuy ar tgamit uoeqqa, uharen d weccanen xzzaren,ad ccen ad hridzen, aghemmuy id gha yeghmin, tizi id gha yessendin, n‚nin barmen dmen ccin,s tighmas d imexbac n tnin ggin,ugran tzaghar‚ ig jjin, di tamur‚ izedghen inebden uccanen ca dwlen tixswin ca idwel d ameksa irassint, ca d aqzin isetten, tudar‚ n-negh‚edwel d sawen, tamazight ggin-as beccerwaw, ggint x ibawen d rexyar,beloen x -es tiwwura di ircam d ca n tighrbazin ipnunnin.

D wa d asures d umsar it ddar tamazight; maca asures ya d umsar ya ixes ur isnuffur ca tizubaz / tighariwin / tizemmar ighur-es a tmazight alendadv useqsi n tagumi ig it mrusan it raja‚arayt zeg imaggan deg igar ya.u dani n-qqar blli tizemmar d tizubaz n tmazight mgharent attvas deg ubrid n tagumi it assar(besoin)ar umyawz d tamsetla..ig llan d izalen iccur zzags-en uggus imazighen ,izemmar ad yili aya deg seghnu agdudi ig yeksi umussu amazigh, aseghnu ya immarsen x tirelli d uslilu d usgdud (dèmocratisation), it ghiman d intan n tagumi.

•tadaft mizi s wizigh deg umsagar arifi x tmazight d umuti agdudi it gga tamesmut izewran d tifawin di lhusima deg ussan:16-17-18/2/20 07. u zayes iswizigh di tafaska(festival) it gga tmesmunt n ayt soid deg ussan: 9-10-11-12/8/2007.

•tadaft ya tawid deg ires n tafransist:

« l’amazighité entre la réalité est les possibilités sous l’emprise de la marginalisation et la questio du développement ».

- Deg iles n taorabt ttawi d:

"الأمازيغية بين الواقع والامكانيات في ظل التهميش و الهجرة وسؤال التنمية ".

 
 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.