uïïun  159, 

sayur 2960

  (Juillet  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

is d tazqqurt itwandayn i tmazivt?

tazwagt deg izlan n arrif

Naoima Farsi d ict zi Ayt Tuzin

Nec inu

Adlis amaynu

Français

Questions autour de la tradition amazighe

L'amazighité et le pouvoir politique

L'élite actuelle doit restituer les droits aux ayants droits

Conte berbère

Hommage à Moha Abehri

العربية

هل هو فخ ينصب للأمازيغية؟

جريمة اختطاف لونيس معتوب

أسباب الاضطهاد وسبل زواله

حين يخذل الفكر العقل

عبارة "الثقافة الأمازيغية" ممنوعة في مهرجان الناظورَ

الاستقلاليون يزدردون التفاهات

إنها الأمازيغوفوبيا

حقيقة فكري

الفراعنة الأمازيغ

الأغنية الأمازيغية

غساسة في المصادر التاريخية

استمرار اآكل أسوار تاهلة

هل تتذكرون ذلك اليوم اللعين

إدماج الأمازيغية في المدرسة العمومية

إلغاء تنقيط الأمازيغية

جمعية أسكيل تراسل النائب حول موضوع سحب نقطة الأمازيغية

تقرير عن ندوة صفرو

بيان صفرو

إعلان أزرو

بيان المؤتمر الثالث لجمعية محمد خير الدين

تقرير عن ندوة الجهوية

بلاغ جمعية ماسينيسا

اكتشاف لقى أثرية بفزازا

تأسيس كنفيديرالية جمعيات وسط المغرب

صدور كتاب تالايت

ألبوم جديد لأمناي

موقع للحوار المصري الأمازيغي

بيان اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية

إعلان عن ندوة الجهوية

بيان جمعية إزرفان

 

 

 

Naoima Farissi d ict zi Ayt tuzin

Yura t: Andic idir

 

Awru d i drust n issgusa ira tghiregh zzpir n tmettudvt war ghar s ansa jar tadjest issdvren xf Arrif, aghir a wa nita iruh uca yemzzvi, ar ami iwdvegh ad ssnegh belli tedjest day s titritin (awtem n itri) areqqent tmkabarent ak isekraf, txsent ad ggent tifawin, waxxa attvas n imxumbar djan izmmaren ad twassarsen deg webrid nsent.

Maca mara nekkar ad nexzar, ad naf di kuy yeyyar day s titwtmin mesrent tifras nsent xef isenflal nsent, s uya dg yeyyar n uzawan nzemmar ad naf: Taziri, Fattvum, Taghribt, Firdaws taziri… deg umezgun: Luiza Busettvac, Lkbir, Numedya… di tazvuri: suoad ckkuti… di tsekla: Fadvma lweryaci, Mayssa racida, Oica lkurdi, Oica busenina, Samira yedjis idurar n arrif, Naoima Farissi …

Akd tina i d idaregh d tinneghni i yeqqimen oad din attvas n twetmin isnnuffaren timkffitin (lmawapib) nsent, xsent ad ten tenghen deg ixf nsent, minzi deghya ssarsnt aghanib / tmijja nsent zzat i izerfan n waydud nnegh abitvririki (wen i di tareyya uwtem) issrusan tionkraf zzat i twetmin mahend war tt itejji ad teffegh ghar usenflul (création) war ttegg «am marra tiwtmin» tasghart nnes di ddriz, ad teghz isem nnes bac arrawen i d ghad yasen ad itt tmkttan (ad it fekkaren).

U nec ssentigh tarigh aya idviren (isettaren ) ssarsegh d jar tittvawin inu tihengarin timgharin i yewcin i taghrma (civilisation) d umezruy Amazigh di Tamezgha amecnaw Tipeya tazedjit ibedden deg wudem n uhewwes Aorab i tmurt nnegh, d Tin pinan tenn issarsen ddsas n ighref (peuple) atwargi di wadday n tiniri (ssehra). Maca ruxa nessen marra mammec idwer waddad (situation) n temghart di Tamezgha u di Arrif s unegmedv.

Naoima farissi, tamghart yarzin asqar

-Di lltva i yeodun tugha tamghart amec tssnem marra, d nettat itmudven izran di tmeghriwin, ussan n tmeyra… maca nshissf war d anegh iwidv ca zeg min nnant timgharin nnegh, minzi war itwazemmem ca iqqim di tatlayt (oral) u tanya war d anegh yiwidv ca ismawen nsent minzi wcint agra nsent i tagrawt (jjmaoet).

Amec nnigh belli tugha war tghiregh ghar negh timgharin timsnflal di Arrif, maca oemmars ma tghiregh bac ad d tass ca n ict zi radjagh n Ayt tuzin ad teffegh ghar yeyyar a yecnan, Naoima farissi yedjis n Midvar altvu, ansa ya i d yejjin imussnawiyn d imeqranen maci ghi di Arrif wapa di Lmerruk amen ikmer.

Asenti n tezrawect nnegh ak izran ira yedja s taorabt (nessen marra mayemmi !!) maca taycit nes s ires n tmazight tfaqq d akid s zic, ad yiri tufa ixf nes deg ires n taymmat nes, taca s tarzugi d tiqesst nican s nbghar ma ad tssughel deg wadji nes, s uya itarsa ghar tmazight amec twarigh necc .

Da nita oad tmekktigh min day i tenna tazrawect tamqrant nnegh Mayssa racida belli Naoima tugha tccarec deg unpil (programme) i tugha itegg arradvyu n tmazight “awar di rmizan” ak wattvas n izrawien i ghar yedja ruxa ansa nsen ameqran di tayyart tesklant di Arrif.

Naoima tesntta ttari izran xf 13 issegusa, tura xf tayri xf izalen (les valeurs) isvbhen, maca deg ussegwas n 1995/1996 tura taqessist nes tamezwart s tmazight .

Naoima am ticcemt (majorité) n irifyen d trifeyin uran xafsen atlao d uzwag ghar tmura n midden ar ami i xafsen belloen tiwwura da nita deg ujemmadv a.

Di pullanda nican di ruterdam, tazrawect nnegh war tennughmar deg wesqar, upu, teffegh ghar tawuri (rxdmet) n tmsmunin, ruxa aqet d tamsladvt di tmsmunt n timazighin n Nederland, amec i di tcac deg wattvas n imsagern n usefru di pullanda, u ameggar qahh wen itegga tamsmunt n Sifakes di Utrixt deg usemghar ines zg useklan d umarir Muhemmed Caca .

Naoima ass a tssitim bac ad tyru tiqessisin nes i tura deg ijj n wamud n usefru.

“Araghi” n Naoima farissi

ak tighri inu i isefra n utecmat nnegh Naoima, ucigh ak tingimt inu tettvaw deg imedvlanen itegg taqessist nes itesszwel s “Uraghi” tameggarut a day s tifras n izran izaykuten (iqdimen) d marra min ksin s tnixt nsen yecnan iccuaren s tebratin

amec i day s asmaynu nnes deg wattvas n ighezdvisen, ujar xmini tehttva asekkil ameggar zi kuy izri i ticen i tqessist ijjen wazzri, itejja atarras id as ghad i ghasen ad as ikemmer ughir minzi izran n Naoima jebbdven tittvawin d taynit attvas gharvsen minzi jar ibehrar nes nzemmar ad naca ak udvuoouq, ufqqus, tarzugi, iyezzimen, aghedjuy, acemmudv… itejjan taqessist day s axeyyeq maca axeyyeq ni it id fghen zi radjagh n waddad n waydvudv arrifi d tghuni ismunan aryaz d temghart.

bettvu nes xf wen itxes yegga i tezrawect nnegh azzuyett, xenni tetragha ad tax ad msawadven ca n wass nniden:

“ragha ayi d mara isqinfedv wur nnec, zeg wussan it qemmhen

Ragha ayi d mara twdvidv…di tudart itwadvoqen

Ragha ayi d ad tafed, wur inu d wur nnec di raggwaj teddaren”

Azuyett war yedji d ameggar n tsekna (souffrance), i ghad isighan ad tsxeyyeq yiman, ad tarzu xf ufugh zzay s war ttif …xenni ad tarr tvram di tudart ityejjin ammu

“ini anegh a tudart, ma war ghar sent ameggar…

Ghar tehuja nnem yarzigen .

Nigh, ma war ghar negh bu wemcan

Deg ussan nnem mara sebhen

Aqqa nteddar xf idvennadv, ma iri ndvfes tifray a i yeqqimen”

Ghar umeggar war yeqqim ad inigh mghar azul d ameghnas i Naoima farissi, azul d ameghnas i marra timgharin nnegh di Arrif, di Tamezgha …ar ghad temksi tadjest netraja attvas zi temgharin minzi nitenti ikisin tisarutin n imar nnegh, i nssitim ad yiri yiff xf yidv a.

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.