uïïun  167, 

krayur 2961

  (Mars  2011)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tamukrist n tnttit di lmrruk

Adlis n "Fitu"

Nba

Tibdvit n Nba

Tirra dawawal

Tafrawt

Muna nu

Français

La note absente

Réflexions sur la traduction amazighe

Et l'identité?

Pourquoi enseigner la langue amazighe?

Le Maroc appartient-il-aux marocains?

Hommage à Mbark Nba

العربية

إشكالية الهوية بالمغرب

الأمازيغية وقضية الصحراء

باحث من ليركام يحيي أسطورة الأصل اليمي للأمازيغ

إشكالية الكتابة بالأمازيغية

الكتاب الرقمي الأمازيغي

إيناكن ديوان أمازيغي جديد

الهامش بين إمكانية العودة وواقع الإمكانية

محمد شكري، نجمة الأدب الأمازيغي المكتوب بالعربية

رسالة الكنكريس الأمازيغي إلى عميد ليركام

كفى من الافتراء والتعمية

بؤس النظام وتخلف الشعب

وفاة خزانة أدبية بالجنوب الشرقي

مسابقة تيرا للإبداع الأمازيغي

الشاعر محمد إتزيض

رسالة الشبكة الأمازيغية إلى عميد ليركام

جمعية أسيكل وتدريس الأمازسيغية

العدد السابع من مجلة تيفاوين

بيان استنكاري لجمعية ماسينيسا

ائتلاف الصحراويين الأمازيغ

بيان منظمة تاماينوت

 

 

 

Adlis n “Fitu”1∗

Yurat: Abdelmottalib Zizaoui

 

Adlis a d ijj n wbrid ifli d2 ussan d iseggusa. Yarezzu ad immarni di tsekla tamazight. Marra tessen amaru nnes id itmanen deg wattvasv n wyrawn n imedyazn. Marra teqqas zi tcuni n yzlan nnes deg ighennijn. Marra ttseqsa: «Melmi i gha nghar adlis n Lyanduzi?»

Fitu d wa d azwl3 n wammud4 amzwaru n wzrawi nnegh.

Tiqessisin n Lyanduzi d tizirarin, minzi ksint ca n iseqsan d isemlal5. Izlan n Lyanduzi srusan ijj n uxarres yullegh, mani imeghra ttafen ixf nnsen: jar tamara n wussan d tayri n turja. Amaru isrusa d rxezrat nnes iqqnen ghar ymxumbal n Umazigh n Arrif, nigh n marra Tamazgha.

Ini6 n tqessisin itmun jar unaruz d unuri. S wawal nnidven, amaru ikessi ameghri ghar yijj n umadval icna mani s sin7 itsen ttafen marrva min xef arezzun n tcuni; ca n twalatin nnidven ikessi t ghar ca n tmura ccurent s tallest d tarzvugi. Awarn i ca n yzlan itman d wzarwi yarezzu xef tlelli, yarezzu xef tfulmanit8. Tira ya umsent taghufi n wfgan yarezzun xef tlelli nnes, ittettar zi marra iwdan ad munen, ad myawazn jar asn, huma ad afn tilelli nnsen iwddvarn.

Ameghri itaf oawd izlan n Lyanduzi teffarn izumal9. huma ad nawdv ad tn nefsi, neddakkâl ghar umaru iturjan tamazight bla afray. Isufar10 n tira ya, nitni d tidt, d anaruz, d amnus…

Taycit teccur tira n Fitu, ttman d d ighezdisa d initen d iferdvisen11 di marra min d angh d yunndven. Agama12 ttman d deg wawaln n wzrawi: itejja iferdvisen n ugama ssawaln akids, sscanen as tidt n tudart. (« Afar »). 

Alaghi i itcuqan izlan d ijj n ulaghi isegged, yizdig, nzemmar ad t ntwala: war days bu tnemgalin13. Alaghi n wdwal ghar izvuran, ghar tmurt, ghar tudart, ghar tcuni, ghar uxarres, ghar marra min iteggen Amazigh d Amazigh.

Tuska14 n tqessist n Lyanduzi ttmarsa xef tseddast15 n twinas16 d ticniwin: amyag17 idvfar ameggay18, yarni xafsen ca n wawaln cnan. Amarsi a ittman d asnay19 d ijjen jar tiseddarin20.

Ameghri itaf ixf nnes deg wdvris21: amaru issawal akids amn war itbeddi. Tira ya d tiqqad n unezgum22 i war itgenfin, d acemmmudv n tira, d acemmudv n iseqsan, d acemmudv n tudart.

Deg umeggar, tiqessisin a tettarent zeg Imazighen ad tent gharn, ad tent zzvun deg wulawn nnsen, war tent ttejjin ca d tiyujilin teddarent di tattut…

Tizmilin:

1 Abdelhamied Elyandouzi, Fitu. Asegged n tira: H. Banhakeia, Elhossein Farhad d A. Zizaoui. Éd. Alanouar Almagharibiya, Oujda, 2011.

2 Icuq d

3 Titre

4 Recueil

5 Complexe

6 Couleur

7 Deux

8 Autonomie

9 Symboles

10 Ingrédients

11 Unités

12 Nature

13 Oppositions

14 Structure

15 Syntaxe

16 Phrases

17 Verbe

18 Sujet

19 Construction

20 Strophes

21 Texte

22 Inquiétude/ Amnus

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.