uun  175, 

ymrayur 2961

  (Novembre  2011)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

mulay hicam issavul d "ddahir lbarbari"

tinfas n imyanen

Arrif di 122 n iseggusa

Tinfas n imezvyanen

Franais

Quel destin pour la question amazighe au Maroc?

Priscien, grammairien africain

Le verbe en amazigh

VI Congrs gnral du cma

Journe d'tude amazighe au Mexique

العربية

الأمير مولاي هشام يحيي الظهير البربري

الدواعي الفكرية والسياسية لمعيرة اللغة الأمازيغية

أين وصل ترسيم الأمازيغية؟

إلى كل مواطنة ومواطن مغربي

أمازيغ الويكيليكس بين أميريكا والإسلاميين

تناقضات جزب العدالة والتنمية

الأمازيغية الخائنة والنخبة المعزولة

الشيخ عبيد: فكاهي من زمن آخر

بيان بشأن تصريحات مولاي هشام حول الأمازيغية

وطائف الإمام في القبيلة الأمازيغية

القناة الأمازيغية

اختتام المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي

رسالة الشبكة الأمازيغية إلى رئيس الحكومة

إصدار جديد للكاتب لحسن ملواني

معتقلو القضية الأمازيغية يخوضون إضرابا عن الطعام

ختام المؤتمر السادس للكنكريس العالمي الأمازيغي

مهرجان الموسيقى الإفريقية بورزازات

جائزة أبوليوس للأدب الأمازيغي بالريف

بيان المرصد الأمازيغي

 

 

 

Tinfas n imyanen

Yura tnt: Saoid Blvarbi

1) Uccn acffar.

2) Azal n waman.

3) Tasklut n ubrid.

4) Tayarist iccin xizzu.

5) Tayri i Tamzva.

6) Aslm ikd tjit.

tanbdat:

maymmi tinfasa?

Yus d usqsi ya d amnus awarni ijj n uxarrs imvar di tidt i tddar tskla n isgman niv n imyanen; iyyara iqqim d amssuci, ayt bab nns ttun t; mammc tetwattu tmi n imyanen imazivn di arrif.

Suya d yusa uxarrs di tira i ymyanen; tira zi xsv ad iniv ira imar n waydud issnta zg imyanen nsn, d tina d tibratin inu daysnt abarrp n tasyumi i tmi d twsar nnv.

1) Uccn acffar

Tssdl tmddit xf innarn n dcar, imzdav marra iwyi tn yi dg ixxamn nnsn.

Yuss d Uccn, iggur itxtuttur jar izvran d ivzan, mapnd war kids d itkkar yan zg imzdav.

Itpaa s cway cwayt, var ijj n uynnar, itwala dinni ijj n uyai.

Inna Uccn dg ixf nns:

-Ayaia days aksum s waas, d wa i var acarv, ad t ccv tamdita, mara ic xafi ca ad t tawyv d amnsi i lwacun inu.

Ntta izri ad yadf var uynnar nni, ad xafs d twa ict n tart n uru, tsqsp it, tarz it zg uar nns.

Yarwr; iggur itqiar, ar ami yiw var ifri mani zdvn tarwa nns.

Wami zrin baba tsn Uccn itqiar; s ijj n uar, ssqsan t xf min das imsarn, nnan as:

-Wi dac iggin amya i war nnc?

Yarra xaf sn, inna sn s tiqqst i zi itaca:

-Marra unni yarzzun ad yacar agra n middn, ad as tmsar ammu; am nnc!

Uca tuvvi t tyarzawt, iqqim itru imawn.

** ** ** ** **

2) Azal1 n waman

Ikkar d Masin zg i, iddu var uqbuc iccurn s waman n tisessi, ikks xafs asafs, igga days ifassn; puma ad yaym aman zi var isizdig avmbub nns zi tartiwin n yi.

Tzri t id immas, uca tzawar it:

-Uhu!! war illi ca amnni i das tggn a Masin inu! Aym d aman s ca n ubidun, uca tsyarded zzays udm nnc.

Rxxu aman n uqbuc nni, jypn war illi wi tn var iswn!!.

ixza Masin dg udm n immas, yarra xafs, inna as s tyarzawt:

-Wadm ayi a imma inu, akidm tidt, ommars ad t ggv i twarat nnin. Ula d amslmd nnv iqqar anv dg uvrbaz:

-Aman d inni d azal n tudart, ix anv ad asn narr taynit, minzi mani war llin waman war dinni bu tudart.

** ** ** ** **

3) Tasklut n ubrid

Icuqq d Masin di tbridt n dcar, manis d itk axmi iggur ad iddu var tinml; kur tuffut, yiw d var tsklut2 n tzmmurt d ivmyn xf tama n ubrid.

ixza ammu d wammu, i tsla ica n imawn fsusn, yufa d tasklut nni igg itrun, issqsa tt:

-Min cm yuvin a tasklut tetrud?

Tarr d xaf s, tnna as:

-War twidimv i unni dayi iun da; xf tama n ubrid, mrmi mma kkin d xafi imsbridn a dayi sarwn tifray inu; ipnjarn imyanen tarzzan ikcwad inu, initcan arkwsn tivain nsn di tfray inu, gdv war xafi d itidf ussas a dayi yaf issrawv!.

Masin tqqim days tzmmurt nni, inna sn i imdukal nns; akids ilmdn dg uvrbaz:

-Tasklut n ubrid assa tctca vari, ixsa nv ad as nar azal marra, war das n tkks tiffray, war dinni n tjji initcan ad arkwsn ullin nsn, war vars n tgg pnnayrur.

Ixsa nv ad nswiza marra idnv; at n tssu; mapnd ad tqqim tddar i marra ussan.

** ** ** ** **

4) Tayarist iccin xizzu

Dg ijj n dcar tzdv dinni ijj n tayarist days tivnnanin s waas, tubu xf imawlan3 nns.

Ict n twarat twa var rorai; tuffa dinni xizzu4; uca tssnta tva zrudiya amnni s ucar nns; amn war d tsyard dg waman n tara.

Wami tiw var taddart, tuca akd uoddis nns itqqs s waas.

Tarbu tt immas var umsgnfu n dcar; puma ad as igg asafar i lhrac nni days dg uoddis.

Issqsa tt ubib; inna as:

-Min teccid assa a tayarist?

Tarra xafs, tnna as:

-Cciv aas n xizzu di tbpart n rorai nnv.

Yarr d xafs ubib, inna as:

-Ma tccit amnni; niv tsyarded t dg waman n tara?

Tnna as tayarist nni:

-Uhu! Tuva lluv, uca vv t amnni waha, war t syardv ca dg waman.

inna as ubib:

-Aqa tiqqst nni daym dg uoddis d xizzu nni i tcid; wami war t tsyarded dg waman, zi ssa d usawn war tett ura d ict n txizzut puma tssft yif dg waman yizdign, kks as acar nni xafs imunen; uca cci t, puma war d am itqqs uoddis nnm i twarat nnin.

** ** ** ** **

5) Tayri i Tamzva

Masin d mmis n Tamzva5, izdv dg ijj n dcar yus d x tma n ayl agracal6.

inna as babas i Masin:

-Axmi nni var tmvard a Masin inu; min txsd ad tilid dg imal n tudart nnc?

Iswingm Masin akd ixf nns, uca yarra xf babas:

-Sittimv ad iriv d amslmd, ad svarv i inlmadn inu mammc var ggn ad txsn Tamzva tamurt nnv.

Ispinnb as babas dg uzdjif, uca yarra inna as:

-Tanmmirt a Masin inu, tisid ijj n uxarr icna s waas.

Ipudriyyn n yia txarran mvar di tvarruba n raxart, d mammc var ggn ibridn jar tisfay n lbpar, puma ad arwrn zi rdcurat nsn; ad ddun var timura n middn.

Yif xf marra ipudriyyn n Tamzva ad var sn yili uswingm am ck, a tafd war illi ura d ijj i tnfifir di tmura n middn.

Iwa lmd; va a memmi mapnd ad ifruri usittm nnc s wazal nns; ad itwala tfuyt.

** ** ** ** **

6) Aslm d tjit

Ijj n uslm ifttp dg waman n ijj n tiydurt n zzaj, manis mma yarra s uzllif nns ad t id tlqa taqsupi n zzaj.

Avirin nns ict n tjit d taqarqact n wudm, tzdv dg ijj n ukntu7, manis mma tarra s uzllif nns atmsagar ikd iskraf8 n ukntu.

Imsawa uslm ikd tjit, inna as:

-Imri uffiv ili aqqa yi dg ammas n ayl9 am nc am islman marra, ad aciv ikd tirlli inu, ad ilin waman n ayl marra d agra inu, war dayi d irqqi zzaj ura d agdur10.

Tarr d xafs tjit tnna as s tarugi n taycint:

-Ula d nc dayi mzri am ck, mli uffiv ili aqqa yi tsariv s wafriwn inu dg wau n ujnna, ad wv ula d nc am iqubon n umaal11 marra.

Ataff mrmi mma xsv ad wv, mrmi mma xsv ad arsv, ula d nnc sutarv tudart di war llin iskraf n tkurmutin.

D tta umi qqarn tirlli, maca war kids itici mvar unni umi ucarn tavart nns zi tirlli nni, jyfn t d ancruf am ncin di tkurmut12, jar iymirn n ukntu d icqfan n zzaj.

(Saoid BELvARBI, 2005)

*****

Amawalm

1-Azal: lqima

2- Tasklut: tisjjart

3- Imawlan: lwalidin

4- Xizzu: zrudiya

5-Tamzgha: tamurt n imazighen

6- ayl agracal: lebher acemlal.

7- Ukntu: leqfz

8- Iskraf: lcddan d lquyud

9- ammas n ayl : lwest n rebhar

10- Agdur: rhid

11- Amadval: loalam

12- tkurmut : lehbes

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.