uïïun  184, 

tamyur 2962

  (Août  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

asmi "tawmat" ttili d assav jar "awma amqëan" d "aytmas ibarbariyn"

Tighri dg wammud n "ajdvidv n ucar"

Tifuyin ighellyn

"I tenni d ikkin"

Tasrit n unzvar

Français

Vie amère d'un vieux boutiquier amazigh

Tabaamant: l'apprentie dihia!

Tamazight et le développement humain

Le cinquante-huit de Marghighda

Sans titre

Hors_série dy bulletin "asirem amazigh"

Dilemmes de la monarchie marocaine

Communiqué du CMA

العربية

كلمة الختام

عندما تتخذ الأخوة شكل علاقة بين الأخ الأكبر العربي وإخوانه البرابر

التبجح بقضاء اللغة العربية على لغات الأقوام الأخرى

الأمازيغ في شمال إفريقيا عبر التاريخ

اللغة الأمازيغية: القوة والصمود والتجدد

القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

الرد على مزاعم رابطة إيمازيغن

هدم الأمازيغية من الداخل

المرأة بين التصورين الأمازيغي والعربي

من هلدرين إلى معتوب لونيس

تجليات المنسي في شريط الجامع

عن الدولة الدينية واللادينية والمدنية

كتاب تاريخ المغرب في ضوء علم الآثار

الشاعر حمو خلا من الأطلس الكبير الشرقي

من أجل منع العبارات ذات الدلالة العرقية

أية آفاق للأمازيغية بعد الترسيم

بيان الكنكريس العالمي الأمازيغي

الأمازيغية بالمكسيك

بالشفاء العاجل للفنان محند سعيدي

تأسيس جمعية تاوادا

بيان التجمع العالمي الأمازيغي

مسابقة إسافن للشعر الأمازيغي

مهرجان تماوايت

 

 

 

 

Tighri deg wammud n «ajdvidv n ucar» n wezrawi Saoid Lbusklawi

Yura t: Andich Idir *

«ajdvidv n ucar» d ijj n wammudv d amaynu immarni d ghar tsekla Tamazight, ismun ca n tqessisin yura wezrawi arifi saoid lbusklawi, iggin tizemmar nnes timeqqranin hima asenflul nnes ad izvar tifawt n tudart.

Irur wezrawi nnegh deg ussegwas n 1970, di dcar n imimunen id yusin di teqbict n Ayt tuzin, yeghra di tgherbazt n lmatvar di Nadur, mammec isigha xef tghuri nnes di Fas, iyyar n tfelsafit, rux aqqet d aselmad di tesdawit n Muhemmed amezwari di Wejda.

Ammud a wanitati, d amezwaru ghar wezrawi yura s tutlayt n Tmazight, Saoid ttugha ixs ad issezwel adlis nnes s «tamurt n yakuc» maca ghar umeggar ifarn as azwel n «ajdvidv n ucar».

Awar n (ajdvid) ikessi abarru i inumak (rmoani) izemmar ad anegh yini tirelli, d dcar id anegh id itawyen izvewran, tamurt, dcar…

Azrawi zeg wesmuni a n sin a n iwaren, axmi yarzzu ad yezzvu tirelli, di tmurt yedjan d izvewran nnes atagh ad terqeh nigh ad tslellec taderfit (tirelli) .

Zeg ijjen ughezvdvis nneghni, ifaren uzrawi i wammud nnes, «ajdvidv» d «ucar» ntaf qqnen ghar yeyyar n ugama (nature) ra d awraf n wudem n udlis d ict n twlaft n ijj n dcar, mani days ntaf (tuzzeyzewt, iscra, azghar, idurar, drus n tudrin twasseysent xf idura», manaya iticc anegh d ijjen uxarres d amezwaru, itejj anegh ad ntwara belli azrawi itoin issawar xef ugama d izvwran nnes.

Awru d i ma ad nadjegh deg ugensu (daxer) n udlis, ad naff belli tiqessisin a n saoid msebdvant xef sin, tinni i yura deg issgusa imeggura (zi 2004 ar 2007), ticemt (majorité) nsent zzugar tent, yura tent jar Wjda d Nadur.

Tinneghni yura tent di timidi wis 20, (jar 1991 d 1996), umi tugha yeqqar di Fas, tiqessisin n «asqar acemlal» d tiqudvadvin xef tiqessisn n «umsucci».

Amawal isqeddec wezrawi yeccur s min iqqnen ghar ugama, ddegg a n izrawyyen teqqnen ghar tinmel tarumantikit, amawal a ghars twasit nnes tameqqrant, jar tiqessisin n Saoid lbusklawi amec i gha nhadva di tqessist n «ujdvidv n ucar»

«a ajdvidv n ucar!

Tugha cek d reowin n usvemmidv

Di svmayem iggwaren.

Isecra n ujenna ttemrawan s rebput n jennet…» (asbtvar wis 28)

Xminni ntmuttuy zi tqessist vghar tennidven, ntaf orahar yura tent marra di tneddam, waxxa amenni daysent tifras n dcar, mani yeyma, yesseodva temzvi nnes di tmedditin nnes, maca zeg ijjen ughezdvis nneghni, azrawi izedgh it uxeyyeq d tfeqqeht ghar mani isyura, huma ad nades ujar ghar tfeqqeht nni, ad as nghar taqessist «dcar inu»

«a dcar inu

Min ismmesklen dcar inu !

Min ismmesklen ijdvadv n dcar inu ?»

Asbtar wis 80

Amaru ittru xef waddad nnes, mani war iqqim itaca akd rehmu n twiza d tumart n dcar nnes, ra d ijdvadv war qqimeb amen iten ttugha :

«arrvzen wafriwen n yejdvadv n dcar inu

Fesyen wussan n ighayden n dcar inu

Muden s usennan izuray n dcar inu

Kulci iqettvesv, itwaqettvesv di dcar inu

Kulci ibbarcen, immeskel xef wul inu»

Asebtar wis 80

Azrawi mani imma irah ikessi Arrif, d refwah nnes, iraqqen n Arrif, ghar sen ansa nsen ameqqran jar izran ifetter, mani id gha idar redcur d tneddam di tqessist n «tamurt n yakuc» s ict tghara (style) tecna :

« a idurar n ifarni !

Mani batvatva ttnanna tarenni ;

Reowin icettveh di roenasvar,

Tiniyba hettcent di reorvasi»

Asbtar wiss 33

Saoid issudem taqessist nnes s iseqsan, war ghar yedji tamrarut (réponse), s tmukrisin yuyren tt, mahned ad yarwer zi rfpamet n tmsrayin imxumbren, mani tiqsessisin n lbusklawi ddakwarent d tisarrawin nnedyent imeghrayen deg uyermam n uweddvar n tmukrisin nnes :

«a atarras!

Ma cekk d cekk?

Ma cekk d win?»

Asebtar wis 37

Rxezrat a tafelsafit, ghar s amcan nnes, ittxes zzays wezrawi ad issars timukrisin, ad isrur axarrvesv, ad ismarrvet umeghray, ad as yarbu amnus, di tqessisin nni s yiman nnesn deg usbtar wis 36 ad as nghar manaya

«ma d tidet

Ad iffu rhar tiwecca?

Ma d tidet

Ad iffu tiwecca?»

Tayri tezdegh buhber wezrawi, ishessa akids tmudjugh jar wadvuf d yexsan nnes, maca xminni ttiri tanyebut nnes war ttir arendad nnes, yarezzu xafs itettar ad as tewc afus nnes, am di tqessist n «wc ayi d fus nnem»

«wc ayi d fus nnem, a titrit n refjar !

Ad npwa ighezran, ad ngeooed idurar»

Asebtar 69

Xminni itiri tggwej xafs tenni ittxes, itejjat ad izzvuyet rxezrat nnes, manaya ad as gha nghar di tqessist n «zzydegh cem» asbetar wis 48

«zzuytegh rexzrat nnem, s tittvawin nni n ssar

«zzuytegh tiwalin nni, tadsa cwayt ujar»

Maca tayri lebda ghars wudem amarzvag, tabeybut war tiri ttvaf i wenni ittxesn, ameggaru ya itteg tarezzut nnes, atagh ad tyaf, ad ghars tedwer tumart nni, ad yaca akd ughezdis nnes yecnan zi tmexsa, axmi di tqessist n «dwl d ghari dwl d»

«arezzugh xafm di tarezzut

Sseqsigh xafm iseqsan

Ma war d am tifegh tanfust»

Asbtar 55

Tarezzut itiri ghars umeggaru, maca ttili d ict, taggara (la fin) ghar wezrawi nnegh nethadva days attvasv n tetrajidit xminni itiri wezrawi itwara timexsa nnes, maca war ghars tizemmar ad ghars isvwizzvedv, ad as nghar taqessist a deg usebtar 54

«mammec gha ggegh ad zvwigh ighzar nnem wehdi ?

Aysum iwdva xef ifassen ahemmul nnem itawi»

Asbtar 54

Tetrajidit iftel wezrawi nnegh, tidet tghettver ifadden tsemketta anegh s tenfas n itwassnen deg umadval nethadva amyey n isli d tselit, ttic d zzays tmajut n tenfust n rbaz n arrif (xzar Andich idir, aghemmis n Tawiza, uttvun 147, juillet 2009)

Xminni tayri tyura s tayri s unuri, ad as nghar di tqessist n «arzfegh d ghar umdel nnem»

«xarrvsegh

Xarrvsvegh ad ghzegh,

Xarrvsvegh ad ghzegh amdvel inu tama nnem

Ad mtegh ura d nnec huma ad ddaregh akidem

Huma ad ddaregh akidem …»

Asbtar wis 68

Azrawi aked uyenni yarezzu ad issiwedv iraghan, nigh tibrati nnes minzi mkur azrawi d tghawsa nnes, saoid netta zeg izraweyen ghar yedja abarru n tebratin am axmi itxes ad issigh fus nes i ifassen n imeodvar ammu ntaf di tqessist n «amodvur»

«a ameodur n tfuct ighelyen

Tudart nnec d ajdvidv war ittvawen

D tabrat iqqarsen»

Asbtar wis 43

Mammec itbedda ura akd timgharin

«sijj d ad tzvard azmez mammec ismsekel tafart

Ssij d ad tghard , tirelli d azyen zi tudart

Ssij d ict n twala d tadbirt, ict twala d tamghart»

Asbtar wis 75

Ura d tabrat n imezwura, yarezzu ad tissviwedv i wmeghray mahned amezruy nnegh ad as arren taynit, ad as oawden tira zeg umaynu, ad farnen zeg ixarriqen i days amec i gha nghar di tqessist n «tabrat imezwura»

« tabrat imezwura a lallas n tebratin !!

Cemm d reowin n unebdu d roenasvar n taliwin !

Cemm d tiggezt yarcmen di taynirt n tmazighin !»

Asbtar wis 53

Azrawi zeg wammmud nnes amaynu, yiwid akids riqqi ntaca akids s tazvyudvi n tutlayt, nettvaw aked ufarg n ijdvadv nnes, ntmetta akids, itejj anegh d ad nerqeh d aghemmuy, s uya nessitim zi saoid lbusklawi ad angh isqas zi twarat ghar tenneghni s tqessisin nnes timaynutin, minzi saoid xminni itari, war yedji itari zi teghmart nni wa waryaz izzuyten dcar nnes wapa, maca iatri zeg utarras nni afaylasuf itejjan tutlyat tamazight amecnaw ijjen warcti ni i zi izemmar ad zzays igg min ixes.

*(tabridt n tighuri timazighin, Wejda)

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.