Numéro  46, 

  (Février   2001)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Mlmi d ghad twarrnt timura d "itwarrn"?

Tmzvi yttuzlan

Bu Jjanka

Bu tamja n Pamln

Iceddan

Iri cem inu

Tamara

Tamddit inu tzgar

Français

Almaghrib Alarabi, épithète ou qualificatif?

Particule de rapprochement "d" en tamazight

 

العربية

متى تسترجع الأراضي المسترجعة؟

ماسينيسا الأمازيغي في مشروع سينمائي عربي

خطاب الحركة الثقافية الأمازيغية

من أجل نضال أمازيغي متعدد الأبعاد

مقاربة أنتروبولوجية لنص شعري أمازيغي

 

 

 

Iceddan  

Tura t: Mayssa Racida

  Aceddi, fesey idt ad tafed aceddi yujar idt, fesy idt ad din tafed wennedvni, axmi d asghun. Tudart a teccûr d iceddan maca udrusen yenni yessnen ad fesyen iceddan. Jar uceddi d uceddi attvasv i ytemsaren: tmeghghar temzvi, ttemzvi tmeghar, tmarni tighit ttudrrus. Ijjen ifessi yaceddi , ijjen  ifesy idt uceddi. Ammu i tedja. U mara war d tusi yammu tessned war tedji d tudart a, xzvar day s mlih imara d ca n tenfust ad tagh nigh d tarja n ufaqi nigh d amcum nni n rebhar n uxarrves i di tewdvid minzi ad cek yawi mani mma ad ac ismer arzayez (saisons) n useggûs deg ict  n teghmart n wass, ad cek issidef timessi ad cek issidef jjennet amen war yessin min xef. D ta d rxezvrat nnes ghar min itwara zzat s d min yejja awarna s, d ta d tarezzut nnes i yegga jar as d d yixf nnes, d manaya i d as tesghar rami dt tufa d aqubbani d apebbuj mghar thimart n wudji iddawao it zi ssa ghar dipa.

Imhedv sadu tesrighwa di tiri. Yarewr as d i tfuct. Tfuct i axmi d tepwa-tarsa x izedjifen uca tebbvarher xaf sen. Izan tenndven as ifiran yehman s unebdu zzat i rxezvrat nnes, tekkent xaf s temrudjay. Ict  tewwart n titv teqqen, icten tarezzvem, tmenghan ioerbab zzat i rxezvrat nnes. Ict n twara cettvhen teggen adewwar, ict  n twara cettvhen cdvih n imisvriyyen imenza. Yenna deg ixf nnes: « Maolik tiourar in zzat i ad dewrent d Lapram, necc ad d dewregh d Faroun, udji ynu ad d dewren marra d isemghan ad tmecsigh x izedjifen nsen d azedjid»

Yesseghri tittvawin, yarzvem aqemmumv iyardv idt utebpedv rami itwara  Lapram zzat s, isemghan ggûren d ghar s arbun x izedjifen nsen Aqarmus (sarcopgage) netta ixf nnes iyaredv ibyes ighnes, tittvawin kehhrent azedjif yegga yaqbub, timecdvah cetvhent, tinnedvni tghennajent, isemghan mermi mma iwdven d ghar s tadaren ghar tmûrt zeg waddud nsen oeddun d idiren (en défilé) srusan as d itvebsiyen n tmizvadv d macca d waman n udvir. Issek afus x tmitv nnes yenna deg ixf nnes: «Min yughin aoeddis inu yedjuz axmi oemmars war ccigh war swigh!»

Yuss d ghar s umeqran n isemghan nnes yenna s:

«Aqa din wi yexsen ad ac yekkes tasrit nnec Kapina mara war tizwared cek ghar s, netta t ttettar ad as twardid tammûrt n tamezgha jar ifassen nnes, semghvar semzvi  deg wxarrves nnec mahend Kapina ad tiri nnec».

Yekkar yeqqim, s tghuyyit day s aneppidv yenna sen:

 «Kapina i nec, xsen nigh war xsen».

Tekk d zzat s tubbarcent, itwara day s temrer teggûr d ghar s d tvya ttadess d, ttadess d uca tedwer deffar, netta yeswizzedv as afus nnes, nettat tiggêj di rxezvrat ar ami tennufser di tubbarcent, yekkar ad ibedd ixezzvar war izemmar i ticri, tisira ca ikess itent, ruxa d nitenti i dt ikessin, dduxat tirarent zzay s, ioerbab d iqarqacen d ibarcanen d icemraren temsazzaren x tecbaft n tittvawin nnes, yeqqar ittemtum ak ixf nnes:

«Ma ad yiri d ayet bab n wanu i d igeooden ghar i? nigh tiwy ayi raxart mebra ma ad acigh??»

Isref i wghesmir nnes ma aqa dt icedd nigh upu? din itesra iwawar itadess d ghar s zi yarragub, awar yeggêj tarran as d idurar:

«Ttvef d ssenni, ttvef d ssipa, ghar wem aqa ad yarwer!»

Zpir n wawar nnedvni yeqqar:

«Ingh it! Ingh it! Temmurdvesv as jar wuyran i mechar tennezwedv.»

Yaredf idt id wawar zi tmijja tegdvar yeqqar:

«Ass a ad nnegh amcum n ufinyan, tixsi yecca twuccen»

Ifaq d ittebpedv ixezzvar itames tittvawin yeqqar:

«Iceddan, iceddan, aceddi ya war ifessi oemmarsv....»

 

7-2-2000,MAYSSA RACI DA

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.