Numéro  57, 

  (Janvier  2002)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Talkkawt n tmazight d imazighn

Ad awn inix

Zzegliz

D turjit wapa

Anebdu

Asidd

Awal amazigh

Baolili

Ifesti

Izarfan izayan

Negh ig nugi ad neknu

Ussan n zzawit

Xnifra nnegh

Français

Amazigh, je le reste

Tamedyazt et théâtre à khnifra

Tamazight et les citoyens

Mots et choses amazighs

Le sacré et le profane

العربية

الاستخفاف بالأمازيغية والأمازيغيين

أم كسيلة تتحدث عن ابنها

إشكالية التوحيد والمعيرة

هوروس والأمازيغية

مزيد من التحقير للأمازيغ

من يريد العودة بالأمازيغية إلى الوراء؟

الأمازيغية والنفاق السياسي

تينهينانت العظيمة

 

 

 

Ungal:

 Anebdu

6- Tirja yizvidven

Itari dt: Lmeddan Oumar Numid (Tvanja)

 

Yudef ghar taddart awarni ughedjuy n tfuct i yssecmadven, yuca s tumart (joie), maca war tiwidv, axmi tghary, ad tagh ad tawedv xminni i d xaf s gh ad tarr Nunja, ad as d tini ura d nettat ttexs idt!
Umi tendver tadjest, yeffegh d Massin ghar wazzay n taddart ad ikkes tighufawin i yedjan ghar ugensu n wexxam.Yeswedv ghar itran yareqqen tsiqsiqen deg wjenna, yardven tidjas. Tessijj d tfawt n tiziri jar tiqaccatin n idurar, tedvfar it id tiziri s wudem izewghen, tessenta ttari deg wjenna. Manaya itejja wen yexsen ad yarja mebra yidves ict n tudart d tarumansit. Nunja s wazvri nnes acedvbi teodu d zzat i tittvawin nnes teggûr am tsekkûrt, txezzvar d s tittvawin nnes di tittvawin n Massin. Ixzvar wa s tittvawin nnes di tittvawin n Nunja, masagarent rxezvrat, tesqad as d ijj n wesfarnen, yarra s netta s yijj nnedvni, yisi deg wdvar nnes huma ad tet yedvfar. Umi xaf s ihart iragaha t:
-«Surf ayi (excuse-moi), a tahenjirt! Xsegh ad kid m ssiwregh mara yexs wur nnem!»
-«Ap d cek! Min texsed ad ayi tinid?».
-«Ghar umezwaru azul xaf m!»
-«Azul»
-«Mammec tedjid?»
-«Aqa yi panet, i cek mammec tedjid?»
-«Ura d necc aqqa yi panet, ha xsegh ad am inigh ma tetvfed tabrat nni i d am d sqadegh aked Yettvu?».
-«Wap tvfegh tet»
-«Tessned a Nunja, xsegh ad am inigh ijj n wawar ucigh zzay s zeg ûmi zvrigh udem nnem izviren (beau, zeg ûzvri) di twara tamezwarut, awar nni texsegh ad dt inigh rebda, mayenzi xminni dt qqaregh tacigh s tumart tamghar war ghar s bu-neggar, awar a netta d amezvyan maca yemghar deg ur inu “texsegh cem”, u s tidett, texsegh cem a Nunja».
-«Wap ssnegh illa d tidett ttexsed ayi a yur inu».
Umi d as d tenna awar a tvfen ifassen i wayawya, yenna s Massin:
-«Tessned a Nunja, txarrisvegh day m attvas, soeddugh timedditin inu ggum ad qqnegh tittvawin inu, mayenzi war zemmaregh ad ddaregh mebra ma ad day m xarsvegh, u d anuggim (impossible) ad ddaregh nec mebra cem! I cem a Nunja min ttacid arendat inu? Ini yi s tidett?».
Tenna s d nettat s trumansit:
-«Tghir ac war ghar i bu-wur huma war tacigh? Nigh tghir ac necc d tafunast mebra yaghi nigh d tzizwit mebra tamment? Zzat i marra manaya, tessned illa necc d tafeggant (humaine), ghar i ur itaca amecnaw cek, tghir ac war d ac ttarigh taynit xminni ttirid rebda awarni taddart n Karamas, nigh tghir ac war tacigh aked rxezvrat nnec d wesfarnen nnec?! Necc ucigh akid c zi rxezvrat nnec tamezwarut, ura d nec soeddugh timedditin inu mebra yidves s umentil n uxarrves day k, zi mermi d necc trajigh ass a huma ad kid k msagaregh ad ac inigh texsegh cek a Massin i rebda, war cek tettugh oemmars s tidett, a tayri inu!».
Nettat oad tessawar, pnunnyen as d imettvawen zi tittvawin yizviren, x wansu i d as ten yesfedv s ixfawen n idvewdvan, yenna s:
-«Wap a tayri inu , maca maghar tetrud a yur inu? Rexxu n ubirrep war dji n imettvawen d uxeyyeq, ura d necc texsegh cem rebda, oemmars ad cem ttugh! Yallap svafi zeg imettvawen! Ad tessneta tudart nnegh nnevnit d tamaynut, zi ssa d tsawent nec d cem d ijjen, war dji d sin, uc ayi d fus nnem, ticcegh am awar inu belli necc rurigh d i cem!».
-«Ura d necc, a yamexsuy inu, djigh i cek, texsegh cek!».
Tessarwi d xaf s yemma s s tirja nni yizvidven rami i d xaf s tragha:
-«Massin .. Massin.. Min ttegged di barra deg wakud a, a mmi inu? Mayemmi tsekwdved deg wjenna?».
Yarra xaf s netta amen ixezzvar deg wjenna:
-«Aqqa yi tbepgegh deg wjenna, sekwdvegh ghar yitran d tiziri, tecna rxezvrat day sen a yemma!»
-«Wap a mmi ynu d tidett, maca adef ghar wexxam minzi d amayuj (dangereux) ad teqqimed cek wapa di tadjest ghar barra deg ûkud a!».
-«Wap a yemma ssnegh d amayuj, ad adfegh rux d abrid!».
-«Tedjuzved a mmi ynu?».
-«Wap a yemma, yengha yi razv, ma temmû macca nigh?».
-«Wap temmû»
Issu tassut nnes ghar mraw n tmeddit, izzver, issvudv x tfawt huma ad texsi. Tesder d xaf s tsadjest zi mkur aghezdis. War yeqqim itwara ha udem n Nunja jar tittvawin nnes s ucewwaf d azirar itirar as xef weorûr am imuzzar i d yaregben xef waddar, ttemraywa am tedbirt sennej i tugga tazeyzawt, d wa d azvri i yexs Massin (ixarrves). Trured d a tayri inu i tcuni, tucared ur inu s ughir xaf i, ssutaregh cem ad ayi d tarred ur inu nigh arzvem ayi ur nnem! Wac yettvu tuca s i Nunja tabrat nni nigh urid amenni? Nigh aqqa c gh ad yiri teghrva t uca tghars it! Maca ar da war dji bu tasgahrt nnes! I mara tessiwedv as t? Min zzay s aqqa c gh ad yiri tegga? Aqqa c tghars it zzat ma tet tghvar? Nigh teghrvi t uca tghars it? Rexdenni ad tafed tghars rayas inu, tghars ura d ur inu! Maca i mara teghri t ma ad xaf i d tarr nigh upu? War ssinegh ap ya Yakuc inu min gh ad ggegh? Awz yi a Yakuc inu! Maca i mara tugi yi, ad ayi tessaregh timessi war yedji min tet gh ad yesxesyen! Upu, ixessva t ad zzay i taca war dji ad yi tessaregh timessi huma ad tessecmedv taycit inu!».
Tugha dt itirar tcamma aked imeddukar nnes umi d xaf sen tekka Yettvu, teggûr ghar taddart nnes. Yedvfar it Massin s tazzra zzat ma ad as tenjem. Umi dt id tezvra thaka belli yexs ad kid s yessiwer, texzvar x uzvermadv, texzvar x ufusi, texzvar awarn as, uca tarr d rxezvrat nnes ghar s, tarzvem aqemmum huma ad as d tini:
-«Azul Massin».
-«Azul Yettvu, xsegh ad cem sseqsigh ma tucid as tabrat nni i Nunja nigh oad?».
-«Wap ucigh as t».
-«Min d as tennid? Min d am tenna?».
-«Waxxa ad ac inigh marra min yemsaren: nnigh as ghar umezwaru “ghar i kid i ict n tebrat i cem”. Tenna yi “wi d ayi t id yesqaden?”. Nnigh as “d Massin”».
-«I zi ssin d usawen min tegga s tebrat inu? U min tenna?»
-«Zi ssin tettvef tabrat nni tdvefs it txemmr it deg whsin n fardva nnes, ghar uneggaru tenna yi: “Xminni gh ad gharegh tabrat rexdenni ad xaf s arregh astan awarni umi gh ad xarsvegh”. D manaya i tegga u d manaya i tenna wapa».
-«Tqadigh cem a Yettvu nnegh s wattvas oemmars ad ttugh tcuni nnem u tessned a Yettvu teggid ayi ict n twuri (travail) temghar, tanemmirt!».
-«Mebra jmir». 

(Ad d yetwadvfar)

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.