Uttvun 81, 

Yenyûr  2004

(Janvier  2004)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Melmi ghad twasizvemzven ineghlafen nnegh imezwura?

Tamazight yiwet ayd tga

Tameddurt n Muhemmed Cukri

Taqerfiyet

Tisit inu

Aaghi i ymazighen n barra

Taksista

Usar susmex

Mer ghuri...

Taghuri

Bugafer

Ayt Ishaq

Tuccka tafuyt

Tudert iherran

Tabrat i wmedduker

Français

Imazighen de Hérodote

L'IRCAM vu à Khénifra

Un fax à l'au-delà

Appel à une coordination nationale

Lettre à l'autre rive

Car il s'agit de Nador...

Réseau amazigh pour la citoyenneté

 Félicitations

العربية

متى سيحاكم وزراؤنا السابقون في التعليم؟

التاريخ المنسي

تمرد الأمازيغية المضطهدة

ردا على  بهتان الأسبوع

مصطفى العلوي يحاف أن يكون أجنبيا

الخطأ الذي ارتكبه الأمازيغ

التراث بين التحديث والتقليد

الحركة الأمازيغية

متى نشألت ثقافة التضامن بالمغرب؟

من آيث عيّاش إلى بني بوعيّاش

موقع الأسطورة في التراث الأمازيغي

إلى مقدمة برنامج دنياك

المغردون خارج السرب

القلاع المحصنة بالأوراس

دعم لتاويزا أم ضحك عليها؟

إلى أية جهة ينتمي المغرب؟

الشاعر لحسن أوشن

كلمة أسيكنو

تجديد مكتب الجمعية

ندوة حول مستقبل الأمازيغية

بيان استنكاري

تهنئة فيداس

تعزية

تهنئة

 

 

Araghi i ymazighen n tmura n barra

Yura t: Hassan Ahfidv (Aliman)

Itxissva ad narzv ttvabu (Tabou) ya iyarddfen tmazight, iwfeqqusa innughen di tmijja n n tmazight zeg isggusa n 56 ar wass a. U nican ass umi yeffegh uhwwes afransis d usbbanyu zi tmurt nnegh, ass umi tekkar tanbadvt (gouvernement) tamezwarut- adu ukabar n "listiqlal"-imraddafen n Tasertit  n tmura n waoraben, ayt babtuggemdva (Orientalitarisme) yihsvaren ssentan ad ggen tasertit n wesoarreb di tmurt nnegh. Nnan qa iswi nnegh ntta d hettvu n Lmughrib zi min id yijja uhwwes Afransis. Nnan ad nehdva Lislam i warraw nnegh s tasertit n wesoarreb.

Maca ruhen ussan usin d wussan netwara billi iswi nsen yudjegh attvas. netta war yilli d hettvu n Lmughrib >zi Tafransist, maca netta d qettvu x tmazight d umezruy amazigh, d wefran d wesyard n remjaj imazighen s marra min ten iteqnen ghar inuba (Les aïeux) nsen imezwura, ghar taryazt n imazighen d yimjapden ijapden s ufus nsen ar tudimt taneggarut deg idammen nsen, ar mani issufghen ahewwes Arumi, ar mani ssuryen bandu n Lislam, iwyen d tirelli i di taddaren ass a umi qqareniwataniyyen”.

 Manaya mamec innigh netwara t’ am tfuct n wammas n uzir. War din min ghad ffaren, minzi tarwa nsen ssekkan ten ad gharen Tafransist d Tasbbanyut deg igherbazen imgharen di Fransa, ad gharen ilsawen n midden ad snen tusna n irumiyyen. Tarwa n ayt bab n taseretit a n wesoarreb ssawaren mghar tafransist di tudrin aked imawren nsen, war ttesrid ghar Mama, Papa... U nitnin tiraren x weydud amughrabi -amazigh- qqaren neccin d aoraben, neccin d imsermen, neccin d ayyawen n .....  Manaya marra i d yarrin tmazight tweddvar di tmurt nnes jar ayt bab nnes, tesghuyyu tesghata. Taqqim tmazight am tayya di taddart nnes, tedwer am usidvudv wid ghad yeodun ioejjen xafs s idvaren. Tasertit a n wusoarreb tarra tmazight war zzayes n teg walu, d ij n wawar itxissva war itiri mani ittiri taorabt, “awal n Islam”.

Advan n wesoarreb d “Lfirus” (Virus), d tzura ya n yixsan yarddef d imazighen nnegh ar tmura n barra, awarni umi yeqdva x yinni di Lmughrib. Tasertit a iggin ayt bab a n wesoarreb tudef d di tudrin n imazighen iteddaren di barra, mebra ma ad acan aked tidura (conséquences) nnes. Imazighen iteddaren da deg Uruppa mara tessiwred akid sen s tmazight x ca n mmacca nigh x ca n tmura tmenzant, nigh.… ad ssentan ad ssawaren mebra anggar, maca mara tessiwred asen x taghawsa n tmazight ad cek arren war tedjid d amesrem, qqaren neccin itxissva ad nghvar taorabt mayenzi nettat d awar n Lislam, tarwa nnegh ad remden ghar taorabt, mara nesghar tmazight i tarwa nnegh ad tafed n tettu taorabt, awar n Lquroan. Maca maghar war qqaren war nesghari bu talimant nigh tapulandect i tarwa nnegh bac war ntettu Lislam???..!!

 Imazighen n tmura n barra waxxa teddaren di tmura n tirlli d izerfan n ufggan d tadimuqratit, maca rebda twaran awar x tmazight d ij n ttvabu ad t’ nej ghar ij n teghmart war x afs nessiwir, nigh ad ac inin jja negh zi tsertit, jjad nec aghrum di repna. Unitni teqnen izvuran nsen ghar usammar, waxxa ssawaren tmazight qqaren neccin d aoraben, mara isseqsa ten ca n ij min teonid yiqqar nec d aorab, mayenzi war yissin nican tanettit - tamaggit- nnes n Tmazight. Manaya marra zi tidura n tasertit n Wesoarreb icuqen di yarrimet n imazighen teskef aduf nsen.

 Araghi inu i ymazighen n tmura n barra netta itxissva ad snen billi Lislam yuss d i yiwdan marra n ddunect war d yussi i waoraben wapa, neccin d imazighen war nedji d aoraben, d imazighen i yehdvan Lislam war dji d aoraben. Itxissva ad nar taynit i wmezruy nnegh d tussna nnegh n tmazight war ntettu izvuran nnegh d car mani nima.

 Tudart i tmazight di tmurt n tamazgha, neccin d imazighen ad neqqim d imazighen, xsen nigh war xsen ayt bab n tsertit n wesoarreb.

(Ahfidv Hassan, ass n 20/10/2003)

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.