Uttvun 82, 

Sinyûr  2004

(Février  2004)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Imenzayen n "Tsertit tabarbarit" tamaynut

Mayd msen imazighen?

Xminni tudart teddakkûr d tira

Ixfawen n umazigh

Tamxsuyt

Abrid g nteddu

Tagharrabut n tadjest

Neccin d isudjas

Aghuyyi

Tafuyt

Sal, sal...

Ixef nnek a yaseggûs

Français

Imazighen de Hérodote(2)

Visite à une classe de tamazight

Point de vue d'un amazighiste

L'amaighité est un otage

Ainsi parlait le Sud-est

L'être à l'autre rive (2)

Aheddawi

Mohammed Choukri est bien connu  Rome

La reconnaissances des berbères de France

Sauvez les sites touristiques

Communiqué du MCA

Communiqué du Mak

Communiqué de Tilelli

Communiqué d'indignation

Communiqué 2 de "Azemz"

L'association Ziri

العربية

مبادئ السياسة البر برية الجديدة

الظاهرة الظلامية

الريف بين الهجرة وتشتيت الجماعات

آثار القلاع المحصنة بالأوراس

لسنا شرقيين ولا غربيين

هل هو السهو؟

نقطة نظام

جمعية تانوكرا تحتفل

بيان جمعية تانوكرا

إخبار لجمعية إزمز

بيان للحركة الأمازيغية ببرسلونة

بيان جمعية تاماينوت بإفني

بيان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

بيان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرشيدية

الحركة الطلابية الأمازيغية بوجدة

شكر وامتنان

تهنئة

تعزية

تعزية1

 

 

 Muhememd Cukri nigh xminni tudart teddakkûr d tira

Yura t: Saoid Xuttur (Pulanda)

Deg ûass n 15 yemrayûr 2003 tiwedv arimet n Muhemmed Cukri bac ad temsafadv aked umadval, ad tsqebbedv tudart. Maca tudart n Muhemmed Cukri war ttemsifidv ca aked tudart nnegh. Xsegh ad inigh aked tudart... Nec oemmars war ssinegh arimet n Mohemmed Cukri... oemmars war kid s qqimegh... oemmars war kid s pardegh... war kid s... maca, snegh t’... qqimegh... pardegh... war dji aked arrimet n Muhemmed Cukri, maca aked tudart n Muhemmed Cukri... aked tidet n Muhemmed Cukri... aked buhber n Muhemmed Cukri... nec war dji zeg ina i ghad yeqqimen tarin xaf s... toawaden xaf s: aghimi nsen akid s... aparred nsen akid s... min tinigh!? Xsegh ad inigh: aked arrimet n Muhemmed Cukri... ssenttan tarin x tudart n Muhemmd Cukri, maca nettat tudart n Muhemmed Cukri war tejji min xef ghad yarin ujar i min tura x yexf nnes... waxxa semman tudart n Muhemmed Cukri s utvanjawi... semman tet... xsegh ad ssnegh: wi d yejjin ij n wenneghni? Ma d tudart n Muhemmed Cukri i d yejjin Tvanja nigh d Tvanja i d yejjin tudart n Muhemmed Cukri...!?

D tudart nnes i ten yessnen, zbullughen/tnafaqen arrimet n Muhammed Cukri... maca tudart nnes oemmars war tent tezbullegh/tnifeq... tinin as s Tmazight: “min ghar s deg wur nnes aqqa t ghar s deg wqemmum nnes”. Maca ina, min tugha war zemmarn ad t’ inin i yarrimet n Muhemmed Cukri i tugha ten yessaggûden, rexxu ssentan ttinin t bac ad inin min tugha war zemmarn ad t inin i yarrimet nnes... ssentan tinin t x arrimet n Muhammed Cukri. Ma tudart nnes war yejj ura d ijj ad xaf s yini... Nitni ad inin, maca min ghad yinin? Ad inin min tugha war zemmarn ad t’ inin i yarrimet nnes...

Attvas i yexsen ad d ghar sen arren tudart n Muhammed Cukri. Maca nettat tessen mani t’  tarra... tfarn it nettat s yixf nnes... 

Am yenna ij n umu, Oebdelqader Benoli - d amau yemghar u yettwassen deg wmadval ura d netta zeg ayt cicar... - umi zzay s ttaren deg ilen/atilibizyun ad yessiwer x Muhemmed Cukri): “Attvas war ssinen walu x manis d usin Imarrak, maca wenni yexsen ad yessen xaf sen ad ighar i Muhammed Cukri... d netta i yuran tameddurt n Arrif d Irifeyyen”.

Ssentan snat n wudmawen texsen ad ghar sen arren tudart n Muhammed Cukri... ijj itini belli netta yura s taorabt, iwa aqa d Aorab... ijj itini yura s uxarrves yennurzvem, iwa qa zzay negh... x manaya i tinin s Tmazight: “bab n taffa yettves/yepna ighardvayen tiraren s wadday nnes”

Ssawaren x ma n tutlayt i zi yura, wa war tugha t oemmars d amxumbber ghar tudart n Imazighen... Mri tugha t d amxumbber iri ura d ict n tudart n umazigh ma ad t ari s ca n tutlayt nneghni illa s Tmazight..., u d wa d Amazigh...! Inneghni ssawaren x unurzvem i zi tura tudart n Muhammed Cukri, mri war tennurzvem tudart n umazigh, iri war yedji umazigh..., war teqqim Tmazight...!

Nnigh awem...! mayemmi war ntegg ict n tghawsa: mayemmi war nessiwir cway neccin x mani tfarn ixf nnes tudart n Muhammed Cukri d mani tarra ixf nnes... war dji:

D tudart n Muhammed Cukri i yejjudjen i tidet war t sdurruyen bu ixarriqen... nigh d azbullegh (nnifaq)...

D tudart n Muhammed Cukri i yejjudjen ad tari tameddurt n Arrif d irifeyyen u yessen belli war din bu ca n yijj izemmar ad yari ujar zeg ayt bab nnes... xmi itari x tudart nnes amec yenna deg wawar nnes, itari x tudart nnes d tenni n weydud nnes d amezwar, maca ura x yewdan mmarra deg ûmadval...

D tudart n Muhemmed Cukri i tugha yeccaten rebda deg idmaren nnes s Arrif d irifeyyen...

D tudart n Muhammed Cukri i yennan: Irifeyyen waxxa day sen taghennant, maca day sen ura d tamexmaxt (nnefs)...  u s tghennant i yudfen s umezruy deg ûmezruy...

D tudart n Muhammed Cukri i yuran x ugaji zi razv d tzawa... d tecri ghar weghrum nni xef tessiwer yemma s ikasex di Tvanja... maca tudart n Muhammed Cukri tufa ij n wudem nneghni war tugha t’ traja ad tessen tudart n Muhemmed Cukri waxxa tugha tedja...  aseghdver zeg irifeyyen d Arrif... ghedvren zi tudart nnes nettat oad d tamezvyant... 

D tudart n Muhammed Cukri i yuran x uxeyyeq i tegga wami zzay s ttaren ad ksen awaren n Tmazight zeg ûngal “aghrum abazin” ad jjen mghar min itwasdewren ghar taorabt... awarni ij n wakud tarra xaf s tudart n Muhammed Cukri s yijj n wawar yemghar ami tenna: “nec d Amazigh”

D tudart n Muhammed Cukri i yennan i wnempal (directeur) n medi 1: “attvas i din jar anegh n umsebdvi, kenniw s Napoleon tugha texsem ad tessedrem x umadval, neccin Irifeyyen s Muray Muhend tugha nexs ad as newc tirelli nnes...” 

D tudart n Muhammed Cukri i yennan x yayetma s d wattvas n Imazighen i yghetvren zeg wawar nsen d tijjent (rasver) nsen deg ûngal “zamanu al axtae”: “yemma tesmeghghara zzay i attvas x aytma. Atagh umi nec d amenzu nnes, u nejmegh zi razv s ict n tmekra (lmuojiza), u ruregh di Arrif u ssawaregh akid s tutlayt n rwacun, atagh umi nec teddarigh igwjegh xaf s. Aytma i yruren di Tvanja d Tittvawin war ssiwiren bu Tmazight waxxa tugha tegzan as cway. War texsen ad t remden. Yemma tessawar akid sen s Tmazight nitni tarran xaf s s ddarija. war tejjin min war teggen, s minzi mma, bac ad snuffarn tijjent nsen. Itghir asen belli Irifeyyen d ipebbaj. Am nitni, snegh zzay sen attvas di mkur adghar/araq: Imezvyanen d imeqranen”

X tudart n Muhemmed Cukri i d tasen wawaren i tenna tudart n Mimun Amsbrid:

“Attvas i ccigh n tira! Zeg ûmi djigh d nec tettegh tira. Ccigh tira n ssi Omar Abezzah: zzay sent i ssizwaregh,  ccigh ten aked weghrum; ccigh ten aked tmedjarin; swigh tent deg ûman… Tira n ssi omar Abezzah uyûrent ayi deg idammen, war djint mani iwdvent di yarrimet inu. Udfent ayi, tira n ssi Omar Abezzah… Awarni tira n ssi omar abezzah, attvas … attvas n tira i ccigh. Ccigh tent s wass, ccigh tent ghar tmeddit… Tettegh war ttyiwinegh! Arennigh razv: tira urezzunt x tira; tira traghant id i tira!… Zeg ûmi ttugha day i tessecca yemma tira n ssi Omar Abezzah huma ad ggenfigh, d nec percegh s tira, d nec djuzvegh tira, ttûrjigh tira, ttinitegh x tira,… Arrimet inu d tisatirin n tira: tasatact x tsatact x tsatact…; di tisi nsentt qao: tasatact n tira n ssi Omar Abezzah.”

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.