uïïun   89, 

tzayur  2004

(Septembre  2004)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

"tazmamart": yan n ugmir n ukcuf

tillas n tifawt

Tasertit n wesoarreb ula deg wjenna

Tutlayt n tmazight d imoraq

A tatzriti

Français

La société des masques 

Le MCA et la réforme des l'université

Tamazight au forum social

Réplique au forum social de Rabat

Les dernières potières du Rif

Réplique à H.Awrid et Abbas Lfasi

L'esprit de Tawiza

Témoignages

Conférence sur la terre

Session du conseil national de Tamaynut 

 

العربية

تازمامارت: نصب من العار

استثاء الميز اللغوي كشكل من أشكال العنصرية

 الجامعة العربية والتطهير العرقي بالسودان

اكتشافات أمازيغية

الأمازيغية المنسية للصحراء المغربية

الأمازيغية هي هوية الجزائر

من المنتدى الاجتماعي إلى المنتدى العروبي

بنادق أنوال تلعلع في تفرسيت

نجوم العرب بالمغرب

إيدير يحل بالحسيمة

 تضامن فني مع المعطّلين بالحسيمة

   تطورات معركة المعطّلين بالحسيمة

بيان المؤتمر الليبي للأمازيغية

إصدار صحفي للمؤتمر الليبي

المعهد يوقع اتفاقية مع وزارة الاتصال

بيان جمعية اناروز

بلاغ جمعية تاماينوت

تعزية

 

 

 Tasertit n wesoarreb ura deg wjenna

Yura t: Hassan Ahfid  

Rami d usigh twarat tamezwarut ghar Uliman, ttvfegh d abrid n ujenna -ttayara tameghrabect. Marra wid kidi i d inyen zi rmas n uoarwi d imazighen ssawaren tmazight d talimant. Tugha nssawar marra yitnegh s tmazight  aked rwacun d wi yidjan nnegh. Inni i d anegh d isqbdven aked umsafadv nnegh nuri ghar usafag -ttayara– i idvwin deg ujenna.

  Uca ssentan ssawaren akid negh ghar taoraft d tafransist. Tuss d ghari tahenjirt nni i d itawyen macca d tsessit i yiwdan iyellan deg usafag tnna yi s taoraft min gha tacced.

  Nnigh as nec war fepmegh bu taoraft, ssawaregh mghar tmazight. Tedvsva, tenna yi s taoraft: meskin war tessined taoraft... Indeq d ijjen tugha yeqqim zzati isfarnen issiwer s ict n taoraft tarrezv marra aked tahenjirt nni. Yenna yi s tmazight min gha tecced -asahbit- ma war tessined taoraft, war tekkid bu sekwila nigh. Nnigh as i thenjirt nni uzzugh wenni ittvawen, uca ssentigh ssarayegh ssadvaregh ifassen inu deg ujenna am wafriwen n uyazidv xmi itexs ad idvu.

...Uca tenna yi s taoraft: axyar tarzzud ad tacced  yazidv. Rami saligh macca inu ssentigh qqaregh ij n ughemis s taoraft i d iwyegh zi Nnadvur. Ixzvar dayi utarras nni iqqimen zzati, yarzvem dayi   aqmmum: iwa baz i cek tesned ad tghared taoraft, cek tmardvned xaf negh. Nnigh as i wawar nnegh n tmazight ma war ghar s bu wemcan deg ujenna , maghar war ssiwiren ra s tmazight deg usafag, mayemmi aseoqar n tmazight di tmurt d ujenna.

 Tamesract a  taxatart s wattvas, war d as d narri bu taynit neccin imughrabiyyen -imazighen- itaddvaren da deg Euruppa-aliman. Itxissva war ten tejji ad teodu, war x afs itiri bu wawar, war d as neqqar: heyyed x ugayyu inu tceqfed.

 Tasertit a n wesoarreb itwaggen di ttiyara tameghrabect, ssawaren mghar tutlayt n taoraft d tefransist, war d ttaran bu taynit i yinni yinyin di –ttiyara- marra ssawaren tmazight nigh talimant. Manaya d ij uhecci, d ij n umardven, d ij ubusvar x imazighen, war d asen  ucin bu wazal ra di tmurt ura deg ujenna. Maca arbbun asen txancet  xminni srusan d xminni d ssekkan igurwa d tinoacin ghar Rbankawat n lmughrib iccuren ar znafar s wagra n imazighen ittamara,n issahraden deg wabar icqan. Ixnni imassayen di lmughrib qqaren maghar war d ttisen ihudriyyen ghar tmurt nsen ad ssaran Lmughrib... Attvas n ihudriyyen i da iruren qqaren maghar war ssiwiren bu tmazight nigh talimant di -ttiyara- deg ugharrabu... d ddiwana, maghar war danegh d ttawyen bu wenni i gha iturejmen, i gha d issiwlen ghar wawar nnegh, d wattvas n iseqsan itmarsan???

 Ghar unggar ij nwawar d aqudvadv i ymassayen n R-A-M (imassayen n ttayara tameghrabect): mermi ghar tarzvmem imezzughen nwem, ad tesrem ghar min neqqar? 

    Tudart , tcuni, tayri, tadimuqratit i tamazight di tmurt n tamazgha.

(Hassan Ahfid ,ass n 2-08-2004 (2954)- Aliman)

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.